Powiat Słupecki przystąpił do projektu „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (jednostkę Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Związek Miast Polskich uczestniczy w tym przedsięwzięciu jako partner ORE, który ma zapewnić zgodność podejmowanych w projekcie działań z uwarunkowaniami i rzeczywistymi potrzebami praktyków samorządowych.

Partnerzy: Ośrodek Rozwoju Edukacji – lider, Związek Miast Polskich.

Szkolenia w ramach projektu w województwie wielkopolskim zostały przeprowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cel projektu:
Ogólnym celem projektu jest „podniesienie kompetencji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” (ICT, matematyczno- przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

3.10.2018 roku odbyło się w Starostwie Powiatowym w Słupcy spotkanie dialogowe przedstawicieli organu prowadzącego, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Słupecki. Spotkanie ze strony  organu prowadzącego prowadziła Elżbieta Kordylewskakierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, która bezpośrednio brała udział w projekcie, natomiast dr Katarzyna Jadach reprezentowała Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas spotkania dyskutowano o stanie  powiatowej oświaty. Podkreślano zalety, jak i określano oczekiwania, zwłaszcza w systemowych rozwiązaniach i kierunkach polityki oświatowej państwa.

Powiat Słupecki (organ prowadzący), jako jeden z nielicznych powiatów w województwie wielkopolskim przystąpił do udziału w powyższym projekcie i jako jedyny samorząd spośród JST na terenie powiatu słupeckiego.

Podczas spotkania, które miało również przebieg warsztatowy, omawiano utworzenie Powiatowej Sieci Wsparcia kadry pedagogicznej szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Słupecki poprzez:

  1. Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności między nauczycielami szkół prowadzonych przez powiat słupecki w ramach Powiatowej Sieci Wsparcia.
  1. Wspomaganie szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.
  1. Wspieranie dokształcania nauczycieli szkół ponadpodstawowych ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych w ramach prowadzonych przedmiotów lub potrzeb szkoły.
  2. Wspieranie inicjatyw nauczycieli szkół ponadpodstawowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów.

Wnioski wynikające ze spotkania zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu Słupeckiego oraz radnym Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego.