Podsumowanie pracy Zarządu Powiatu Słupeckiego na przestrzeni ostatniego roku było tematem dzisiejszej konferencji prasowej zwołanej przez starostę Jacka Bartkowiaka.

Spotkanie z lokalnymi mediami miało na celu zapoznanie opinii publicznej z głównymi kierunkami działań, jakie zarząd podejmował dla osiągnięcia założonych celów samorządu. Podstawą do podsumowania było sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu słupeckiego za ubiegły rok. Będzie ono kluczowym dokumentem do udzielenia absolutorium zarządowi na najbliższej sesji, która zaplanowana została na 24 czerwca br.

Z danych przedstawionych przez starostę wynika, że 2020 rok pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, nie był najgorszy dla finansów powiatu. Zarząd zrealizował plan dochodów na poziomie 119,4 % i rok budżetowy zakończył nadwyżką w wysokości 15 965 663,24 zł. Wpływ na wysoki odsetek wykonania planu dochodów miały środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z którego powiat – dzięki wysokiej skuteczności w składaniu wniosków przez podległe staroście służby, otrzymał w minionym roku 20 611 479,00 zł. Skutecznie pozyskiwano również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które mają 45 % udział w łącznej kwocie środków pozyskanych z uwzględnienie źródeł finansowania. Ogółem wydatki majątkowe (inwestycyjne) wyniosły w ubiegłym roku 18 725 843,92 zł.

Znacząco wzrosła aktywność zarządu w obszarze polityki społecznej, która stanowi trzecią część w strukturze wydatków bieżących za rok ubiegły (5 251 397,79 zł) . Prawie 3 000 000,00 zł dołożono z budżetu na powiatową oświatę,  9 522 799,44 zł wyniosły wydatki majątkowe na ochronę zdrowia i 8 821 875,27 zł na inwestycje drogowe. Aż 5 200 000 zł wydatkowano na sprzęt medyczny dla słupeckiego szpitala. Środki te pochodziły z dofinansowania samorządów gmin Ostrowite, Powidz, Orchowo oraz miasta Słupca, rezerwy budżetu państwa, budżetu powiatu i środków własnych SP ZOZ.

Warto dodać, że w  2020 r. o ponad 26 mln zł wzrosły możliwości inwestycyjne Powiatu Słupeckiego
na lata 2020 – 2023. Z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych, indywidualny wskaźnik zadłużenia dla powiatu wyniósł 4,18 na dopuszczalny limit 7,96, przy tym samorząd zanotował nadwyżkę operacyjną na poziomie 2 379 579,51 zł. Pozwala to na bezpieczne uchwalanie i wykonywanie budżetu.

Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa nie wnosząc żadnych uwag. Podobną opinię wydała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.