Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje w roku szkolnym 2022/2023 program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium to ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  

O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)    uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2)    zameldowane są na stałe na terenie powiatu słupeckiego,
3)    w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
4)    uzyskały za poprzedni rok nauki średnia ocen: uczniowie –  4,21 ; studenci – 4,01
5)    znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (średni miesięczny dochód netto  uzyskany na jedną osobę w rodzinie osoby wnioskującej o stypendium  nie może przekroczyć 650,00 zł netto, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – nie może przekroczyć 740,00 zł netto) za poprzedni rok kalendarzowy.

Kandydat do stypendium musi dostarczyć odpowiednio do swojej sytuacji:

1. zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki,
a) uczeń klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej – kserokopia świadectwa z ósmej klasy szkoły podstawowej (oryginał do wglądu),
b) student/słuchacz pierwszego roku – kserokopia świadectwa z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (oryginał do wglądu),
2. zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta,
3. zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentami poświadczającymi o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu osób – załącznik nr 4,
4. dokumenty potwierdzające uzyskane dochody:
a) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta (za poprzedni rok kalendarzowy) oraz tylko dla osób osiągających  dochody zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranej  składki zdrowotnej za 2021 r.
b) oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej – załącznik nr 5,
c) zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku gdy dotyczy,
d) oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – załącznik nr 6,
5. kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu),
6. oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci
– załącznik nr 7,
7. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia,
z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
8. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia,
z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS z  zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
9. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba
niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS (oryginał do wglądu).
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11. Inne dokumenty wymagane przez Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta na prawach powiatu w celu weryfikacji złożonego wniosku o przyznanie stypendium.


Stypendium przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają najwyższą sumę punktów zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski  wraz z pełną dokumentacją w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy w  terminach:
– uczniowie od 1.09.2022 r. do 25.09. 2022 r.
– słuchacze/studenci od 1.10.2022 rdo 20.10. 2022 r.

Informacji udziela Renata Cholewińska, pracownik Wydziału Oświaty  – tel. 63 274 22 15
Regulamin udzielania Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz odpowiednie wnioski wraz z załącznikami  można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy lub poniżej, a także ze strony internetowej: www.umww.pl w zakładce: Departament Edukacji i Nauki/Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

http://umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym