3 maja tradycyjnie odbyły się Miejsko-Powiatowe obchody Święta Konstytucji, połączone w tym roku z obradami drugiego w historii Sejmiku Ziemi Słupeckiej. Tym ważnym wydarzeniem powiat słupecki inaugurował obchody setnej rocznicy powstania powiatu słupeckiego w niepodległej Rzeczpospolitej.

Mszy św. w intencji Ojczyzny przewodniczył słupecki dziekan ks. Tomasz Ryś, koncelebrował ks. Hieronim Szczepaniak. Zaraz po zakończonej modlitwie rozpoczęto obrady II Sejmiku Ziemi Słupeckiej, którym przewodniczył przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego Piotr Gałan, który powitał wszystkich uczestników tego szczególnego wydarzenia.
W czasach pierwszej Rzeczpospolitej sejmiki ziemskie były niezwykle ważnym elementem ustroju państwa. Podejmowały decyzje ważne zarówno w wymiarze lokalnym jak i ogólnopaństwowym – wybierały posłów na sejm walny, opracowując dla nich instrukcje, uchwalały podatki i decydowały o ich przeznaczeniu, zwoływały pospolite ruszenie i wojska powiatowe. Dziś w nieco zmienionej formie nawiązujemy do tej tradycji. Sejmik Słupecki zebrał się dziś po raz drugi w historii. Tworzą go przedstawiciele wybrani przez mieszkańców powiatu w wyborach powszechnych, a więc wójtowie i burmistrzowie, radni gmin i powiatu. To gremium, mając mandat społeczny, zebrało się by uczcić wyjątkową rocznicę – powiedział Piotr Gałan.

Wystąpienie starosty Jacka Bartkowiaka –

Wysoki Sejmiku! Szanowni Państwo!

Współcześnie istniejący powiat słupecki jest już czwartym w historii tych ziem powiatem. Pierwszy zaistniał 1 stycznia 1867 roku, kiedy to władze carskie wprowadziły zmianę podziału terytorialnego Królestwa Polskiego na mocy ukazu z 31 grudnia 1866 – dzięki temu w Guberni Kaliskiej powstało pięć powiatów, wśród nich – powiat słupecki. Spowodowało to wzrost znaczenia ekonomicznego ośrodka powiatowego i położonej w strategicznym punkcie geopolitycznym miejscowości nadgranicznej – Słupcy. Jednakże jako iż był to powiat stworzony przez władze zaborcze, trudno byłoby nam odwoływać się do takiej tradycji.

Istnienie kolejnego powiatu słupeckiego datowane jest na lata 1919-1932. Wówczas to na podstawie tymczasowej ustawy o organizacji władz administracyjnych II instancji utworzono m.in. województwo łódzkie, w skład którego wszedł powiat słupecki. Miał on charakter wybitnie rolniczy, choć w jego granicach znalazły się cztery miasta: Słupca, Kleczew, Pyzdry i Zagórów. Na terenie ówczesnego powiatu silnie rozwinięty był przemysł rolno-spożywczy, handel oraz usługi. Istnienie naszego powiatu zakończyło się wcieleniem do sąsiedniego powiatu konińskiego w 1932 r.

Po II wojnie światowej w latach 1956-1975 powiat słupecki na powrót pojawił się na mapie administracyjnej kraju. Powołano go do życia 1 stycznia 1956 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 12 listopada 1955 r. Ciekawostką historyczną jest fakt włączenia do powiatu słupeckiego, po uprzednim wyłączeniu z powiatu konińskiego w wyniku petycji ludności gromad Ostrowite i Siernicze Wielkie.

Na mocy Aktu wręczonego Staroście naszego powiatu na Zamku Królewskim w Warszawie 23 listopada 1998 r., po 23. latach nieobecności na mapie administracyjnej kraju, od dnia 1 stycznia 1999 r. Ziemia Słupecka na powrót zyskała rangę powiatu – ale po raz pierwszy stała się powiatem samorządowym. Rzeczpospolita powierzyła powiatom odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej.

Następnie przystąpiono do uchwalenia okolicznościowego laudum, czyli uchwały sejmikowej. Projekt Laudum odczytał starosta Jacek Bartkowiak. Uczestnicy Sejmiku – przedstawiciele radnych, wójtów i burmistrzów wypowiadając formułę – „Jestem za przyjęciem laudum II Sejmiku Ziemi Słupeckiej dla uczczenia 100. rocznicy powstania powiatu słupeckiego”, symbolicznie przyjęli sejmikową uchwałę.

Zebrany po raz drugi Sejmik Ziemi Słupeckiej dokonał niezwykle ważnego aktu. W sposób godny i doniosły uczcił pamięć powstania powiatu, jako jednostki samorządowej tak ważnej w dziejach naszego kraju.

Wójtowie i burmistrzowie (lub ich przedstawiciele) oraz duchowieństwo, z rąk starosty Jacka Bartkowiaka, odebrali pamiątkowe Laudum.

W dalszej części uroczystości 3-majowych uczestnicy święta wspólnie przemaszerowali na słupecki rynek, gdzie przy Pomniku Niepodległości burmistrz Michał Pyrzyk wygłosił okolicznościowe przemówienie i złożone zostały wiązanki kwiatów.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta OSP Słupca pod batutą kapelmistrza Jana Jasińskiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzieli udział w Miejsko-Powiatowych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Słupcy.