Powiat Słupecki w kolejnym naborze Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – w priorytecie dla terenów popegeerowskich złożył dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych.

I wniosek o 8 milionów złotych dofinansowania na remont drogi powiatowej 3050P relacji Giewartów-Siernicze Małe. W ramach inwestycji zaprojektowano kompleksowy remont wszystkich nawierzchni twardych na długości 4,6 km. Inwestycja obejmuje remont istniejącej jezdni bitumicznej, odtworzenie wszystkich zdegradowanych nawierzchni ciągów dla pieszych, wykonanie remontu istniejących zjazdów o nawierzchni twardej, przepustów, odtworzenie umocnienia poboczy kruszywem i lokalne oczyszczenie rowów z namułu. Przewidywana wartość inwestycji: 8.163.265,30 złotych.

II wniosek o 2 miliony złotych dofinansowania na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2944P w m. Staw II. Obiekt o długości 14,0 m, wybudowany w 1910 roku (113 lat) wymaga niezwłocznego przeprowadzenia specjalistycznych napraw ze wzmocnieniem. Stan podpór jest bardzo zły – duże ubytki i pęknięcia niezbrojonych korpusów. Realizacja inwestycji wzmocni most, poprawi jego nośność, zwiększy bezpieczeństwo uczestników

ruchu drogowego oraz poprawi warunki przepływu wód pod obiektem. Dzięki rozbudowie systemu odwodnienia o studnie z osadnikami oraz podczyszczeniewody opadowej w rowie trawiastym, jakość wód opadowych odprowadzanych do rzeki ulegnie poprawie. Przewidywana wartość inwestycji: 2.040.816,33 złotych.

Powiat Słupecki wspólnie z Gminą Lądek zdecydował także o tym, by wspólnie podjąć się próby pozyskania dofinansowania na remont drogi powiatowej w miejscowości Samarzewo. Czekamy na rozstrzygnięcia!