Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy, w obecności starosty słupeckiego Jacka Bartkowiaka i wójta gminy Ostrowite Mateusza Wojciechowskiego podpisał dziś umowę z wykonawcą, na przebudowę drogi powiatowej w Mieczownicy.

Przyjęte parametry techniczne dla przebudowywanego fragmentu to szerokość pasa ruchu: 3,00 – 4,00 m (istniejąca). Łączna długość wyniesie 834,30m. W zakresie prac zaplanowano: ułożenie warstwy wiążącej jezdni z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy ścieralnej jezdni, wykonanie frezowania profilującego jezdni o śr. gr. 3 cm, wykonanie remontu poboczy mieszanki gliniasto – żwirowej, remont istniejących zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm, wykonanie regulacji wysokościowej krawężników najazdowych, wykonanie remontu elementów ulic (krawężniki, obrzeża, oporniki), wykonanie obsiania mieszanką traw opasek oraz skarp o pochyleniu 1:1,5, wykonanie remontu studni wpustowych kanalizacji deszczowej, odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego.
Przetarg na realizację tego zadania wygrała firma TRANSBRUK Sp. z o.o ul. Polna 1B 62330 Nekla.
Przebudowa drogi powiatowej w Mieczownicy jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Powiat dofinansowania w kwocie 903 673,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Te pieniądze pokryją 80% kosztów zadania. Pozostałą kwotę liczoną jako wkład własny, Powiat otrzymał z budżetu gminy Ostrowite, na mocy porozumienia podpisanego 1 czerwca 2022.