Wzrastają dochody budżetu powiatu słupeckiego, tym samym zwiększą się również wydatki. Na dzisiejszym (27.04.) posiedzeniu zarząd powiatu przyjął autopoprawkę do tegorocznego planu finansowego. Jedna ze zmian związana jest z zatwierdzeniem przez Premiera listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok.

Przyznana kwota 7.149.401,63 zł, która znajdzie się w budżecie po przegłosowaniu uchwały przez Radę Powiatu, po stronie dochodów przedstawia się następująco:

  • Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Giewartów: 777.885,93 zł
  • Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Jaroszyn – Ląd: 3.545.939,36 zł
  • Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Młodojewo – Młodojewo Parcele – dr. woj. 263: 2.825.576,34 zł

Ponadto dochody powiatu wzrosną dodatkowo o kwotę 150.000,00 zł, co jest związane z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Ostrowite na przebudowę drogi w Giewartowie.

Wprowadzenie do budżety wymienionych kwot, zwiększa jednocześnie wydatki majątkowe powiatu słupeckiego. W przypadku wspomnianej już drogi w Giewartowie wzrosną one łącznie o 1.277.885,93 zł, z tego środki RFRD 777.885,93 zł, wkład Gminy Ostrowite: 150.000,00 zł oraz w środki własne powiatu w kwocie 350.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu na 2021 rok wyniosą  230.387.789,50 zł a wydatki 252.010.476,35 zł.