Wybory samorządowe 2018 – komunikaty, obwieszczenia

TUTAJ – Komunikaty obwieszczenia wyborcze

Wybory samorządowe 2018 – kogo wybieramy?

W wyborach samorządowych wybierane są przez obywateli władze lokalne, tworzące samorządy gmin i powiatów.

Wyborcy otrzymują zestaw kart, w których oddają głos na kandydata do:

  • rady gminy lub miasta na prawach powiatu,
  • rady powiatu,
  • sejmiku wojewódzkiego
  • pełnienia funkcji jednoosobowego organu władzy wykonawczej, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  • rady dzielnicy i osiedla.

Wybory samorządowe 2018 – zmiany

Nowe ustalenia co do wyznaczania terminu wyborów to jednak nie wszystkie zmiany, które zaszły w ostatnim czasie w ustawodawstwie elekcyjnym. W wyborach samorządowych 2018 zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w nowelizacji kodeksu wyborczego ze stycznia bieżącego roku.

Przede wszystkim już od jesiennych wyborów samorządowych rady i sejmiki będą wybierane na 5-letnią, nie jak wcześniej na 4-letnią kadencję. Ograniczona do dwóch została natomiast liczba kadencji prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Do tej pory przepisy nie regulowały kwestii liczby kadencji sprawowania tych urzędów. Co ważne, prawo nie działa tu wstecz, co oznacza, że nawet kilkukrotnie do tej pory rządzący włodarze powiatów czy gmin mają czyste konto i mogą jeszcze dwukrotnie sprawować swoje funkcje. Ponadto już w wyborach samorządowych 2018 kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie będą mogli równocześnie startować w wyborach innych niż do gminy albo miasta.

Zmianie uległa również formuła ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych 2018. Cztery lata temu dominował system większościowy. Jednomandatowe okręgi wyborcze obowiązywały bowiem we wszystkich gminach z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Jesienią 2018 roku zwycięzcy wyborów samorządowych wyłonieni zostaną metodą większościową jedynie w gminach zamieszkałych przez mniej niż 20 tys. mieszkańców. Okręgi o większej liczbie ludności obejmować będzie ordynacja proporcjonalna.

Inne nowości w prawie wyborczym obowiązujące w nadchodzących wyborach samorządowych 2018 to także ograniczenie prawa do głosowania korespondencyjnego do grupy osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, internetowa transmisja całej procedury wyborczej oraz powołanie podwójnych komisji obwodowych – jedna ma zajmować się przeprowadzaniem wyborów, druga zaś ustalaniem wyników.

Nowelizacja kodeksu wyborczego łagodzi również przepis o poprawności zaznaczania głosu na karcie. Wcześniej dopiski, znaki czy inne grafiki na karcie wyborczej unieważniały głos. Tymczasem teraz zasadą określającą poprawność będzie jedynie to, aby zaznaczyć krzyżykiem wyłącznie jednego kandydata w danym głosowaniu.

Wybory samorządowe 2018 – komisje wyborcze

W najbliższych wyborach samorządowych nie będą jeszcze obowiązywać zmiany w kodeksie na poziomie administracyjnym. Lokalne komisje wyborcze w dalszym ciągu wybierane będą drogą rekrutacji przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wysokich urzędników tej organizacji tak jak dotychczas delegować będą sądy: Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najważniejszy oraz Naczelny Sąd Administracyjny.

Jednak od 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy kodeksu wyborczego, przez co w wyborach do Europarlamentu, Parlamentu, a także prezydenckich KBW składać się będzie z dwóch kandydatów wymienionych organów sądownictwa oraz siedmiu wyznaczonych przez Sejm. Wyborem szefa KBW zajmie się natomiast minister spraw wewnętrznych i administracji, a propozycje przedstawią Sejm, Senat oraz prezydent.

Wybory samorządowe 2018 – kandydaci

Bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych przysługuje obywatelom polskim, którzy posiadają czynne prawo wyborcze i najpóźniej w dniu wyborów kończą 25 lat. Nie jest wymogiem, aby kandydat na stałe zamieszkiwał gminę lub powiat, w którego rady kandyduje. Prawo wyklucza ze startu w wyborach samorządowych osoby karane za umyślne przestępstwo z mocy oskarżenia publicznego lub takie, wobec których padł prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie. W wyborach samorządowych, tak jak w innych, kandydować można z ramienia partii politycznych lub jako kandydat niezależny.

Kandydaci mają prawo do prowadzenia kampanii wyborczej do momentu ogłoszenia ciszy wyborczej, czyli okresu wzbronionej agitacji politycznej, zaczynającego się o północy w dniu poprzedzającym dzień wyborów i kończącego się po zamknięciu lokali wyborczych.

źródło – wp.pl