Firma ECM Group Polska S.A. pełnić będzie funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 P Smolniki Powidzkie – Powidz wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Dziś (03.09.) w starostwie Powiatowym w Słupcy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spośród czterech, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zespół Inżyniera Kontraktu będzie kompleksowo zarządzał wszystkimi robotami, usługami i dostawami podczas trwania inwestycji, która prowadzona będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich to rozbudowa drogi powiatowej 3040 P na odcinku Smolniki Powidzkie – Hutka, etap drugi to budowa nowego odcinka drogi na odcinku Hutka – Powidz.

Wykonawca ma zrealizować zadanie za kwotę 895 440,00 zł brutto.