Budimex S.A. będzie rozbudowywał drogę powiatową Smolniki Powidzkie – Powidz i pobuduje obwodnicę dla Powidza i Przybrodzina. Cena za jaką wykonawca zobowiązał się zrealizować inwestycję wynosi 57.171.901,83 zł.

Dla przypomnienia, 21 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym przedmiotowej inwestycji. O kontrakt ubiegało się pięć podmiotów: STRABAG Sp. z o.o., Konsorcjum KOBYLARNIA S.A. – MIRBUD S.A., Konsorcjum Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. – Polimex Mostostal S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. Komisja przetargowa po analizie kryteriów cenowych i jakościowych wyłoniła wczoraj (05.07.) wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Oprócz korzystnej ceny przedsiębiorstwo wydłuży także okres rękojmi i gwarancji z 60 do 120 m-cy.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy, w pierwszym realizowana będzie rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Smolniki Powidzkie – Hutka, w drugim etapie Budimex wybuduje nową drogę na odcinku Hutka- Powidz.

W związku z tym, że zadanie będzie prowadzone w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, wykonawca bierze na siebie wszystkie obowiązki związane ze zleceniem, w tym: opracowanie projektów budowlanych oraz projekt zagospodarowania terenu, opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż, sporządzenie przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, uzyskanie niezbędnych zgód, zezwoleń i decyzji, a także sprawowanie stałego nadzoru autorskiego zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych, objętych przedmiotem zamówienia. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 listopada 2023 roku.