XLI Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się w dniu  26 stycznia 2018 roku (piątek) o godzinie 1400  w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółu Nr XL/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku” – druk nr 366.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupeckiego              na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025” wraz z „Prognozą oddziaływania  na środowisko” – druk nr 367.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 – druk nr 368.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035 – druk nr 369.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania – druk nr 370.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad.