XLV sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godzinie 1400

w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 maja 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2017
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62-420 Strzałkowo
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62-420 Strzałkowo
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62-420 Strzałkowo
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Policealnej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62-420 Strzałkowo
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego
 17. Podjęcie w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zakończenie obrad.