Sesja  odbędzie się w dniu  22 grudnia 2021 roku (środa) o godzinie 1200 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLV/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 listopada 2021 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022 — 2035.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania wysokości i wypłacania diet radnym Powiatu Słupeckiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Słupeckiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2021 r. znak: KN-I.4131.1.567.2021.23 orzekające nieważność uchwały nr XLIV/264/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.