Sesja  odbędzie się w dniu  24 czerwca 2021 roku (czwartek) o godzinie 1200 w sali „Herbowej”
Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 maja 2021 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie powiatu.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2020 rok.
 8. Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupeckiego
  w 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 14. Skarga na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.