XXXVIII sesja Rady Powiatu Słupeckiego


Sesja odbędzie się w dniu 27 maja 2021 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
  – Nr XXXVI/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  – Nr XXXVII/2021 z dnia 5 maja 2021 r.
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2020 rok.
  7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego dla uzdolnionych uczniów.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
  15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 — 2020.
  16. Wolne głosy i wnioski.
  17. Zakończenie obrad.