ZAPROSZENIE DLA PRACODAWCÓW

W ramach projektu pn.„ Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie RPWP.08.03.01-30-0007/18-00

Celem w/w projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia w wyniku podniesienia kwalifikacji  i kompetencji zawodowych wśród uczniów szkół zawodowych powiatu słupeckiego:

  1. Zespołu Szkół Ekonomicznych i. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy (ZSE), ul. Powstańców Wlkp.22, 62-400 Słupca,
  2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie (CKZiU), ul. Górna 12, 62-420 Strzałkowo,
  3. Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy (ZSZ), ul. Kopernika 1a, 62-400 Słupca,
  4. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie (ZSP), ul. Pyzderska 75, 62-410 Zagórów,
  5. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy (SOSW), ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca.

Pomiotowi przyjmującemu ucznia na staż zawodowy przysługuje:

  • zwrot kosztów związanych z organizacją stażu poza miejscem zamieszkania, koszty dojazdu, zakupu odzieży ochronnej, narzędzi, eksploatacji materiałów i środków, w tym w związku z pandemią COVID-19, szkolenia BHP, badań lekarskich i inne zgodnie z wymogami pracodawcy,
  • refundację wynagrodzenia opiekuna stażysty, który będzie pełnił funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu – Sylwią Barciszewską

tel. 886-771-244 sylwia.barciszewska@op.pl

 

Regulamin rekrutacji na staż w ramach projektu Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim-2 (1)

Zał. 1 do UMOWY

ZAŁACZNIK NR 2 – Deklaracja wraz załacznikami

ZAŁACZNIK NR 5 – Wzór umowy o staż AKZ

ZAŁACZNIK NR 6 – Zaświadczenia o zaliczeniu stażu

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz zgłoszeniowy STAŻ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Dziennik stażu

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Lista obecności

ZAŁĄCZNIK NR 7- Rezygnacja uczestnictwa w projekcie uczeń

ZAPROSZENIE