Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

https://www.wielkopolskiewici.pl/index.php/konsultacje/597-konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-wielkopolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2023.html