UCHWAŁA NR 89/2019

ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 5 listopada 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust.
2 oraz art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294), oraz uchwały Nr XI 65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata2016-2020 Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:

  • 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku.

  • 2

Treść ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o których mowa w § 1 stanowi odpowiednio załącznik do niniejszej uchwały.

  • 3

Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupeckiego,

  • na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy,
  • na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego.
    • 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.

  • 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

  /-/ Jacek Bartkowiak

Wzory dokumentów:

1) wzór oferty

2) wzór sprawozdania (częściowego/końcowego)

uchwala-zarzadu 89.2019 na rok 2020

ogłoszenie konk. porady pr. na rok 2020

sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5

oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1-1