Bardzo ważnym punktem minionej sesji Rady Powiatu było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za rok 2018.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kusiołek odczytała uzasadnienie wniosku Komisji o udzielenie absolutorium Zarządowi, argumentując, iż budżet powiatu za rok 2018 realizowany został prawidłowo, zarówno w zakresie planowania jak i wykonania. Wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 98,1%, a wydatków budżetowych – 96,6%. Deficyt budżetowy na koniec roku był niższy od planowanego o 1.154.277,97 zł.

Wniosek Komisji o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium uzyskał także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni powiatowi jednogłośnie udzieli Zarządowi absolutorium. Starosta Jacek Bartkowiak podziękował za udzielone absolutorium, podkreślając jednak, że budżet przez większość roku był wykonywany przez Zarząd minionej kadencji.