Zarząd Powiatu Słupeckiego podczas dzisiejszej sesji otrzymał od radnych wotum zaufania będące wynikiem pozytywnej oceny przedstawionego raportu o stanie powiatu za ubiegły rok.
Ponadto radni udzielili zarządowi absolutorium przyjmując sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu.
Podziękowania i kwiaty od zarządu za realizację zadań związanych z finansami powiatu, w imieniu skarbnika Józefa Wziętka, odebrała główna księgowa Ewa Sędecka.