W związku ze zmianą ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022, poz.180) od 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej są obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową.

 

Do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego wyłącznie pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony od 21 maja br. potrzebne będą:

  • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • licencja wspólnotowa uprawniająca do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego,
  • wypis z licencji.

Informujemy, że w przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem 1 marca 2022 roku, a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do  tego zezwolenia do 1 czerwca 2022 roku.

W przypadku ubiegania się o wypis z licencji wspólnotowej na pojazd  lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej między 2,5, a 3,5 tony, to taki pojazd/y należy również zgłosić do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Konieczne będzie udokumentowanie odpowiedniej zdolności finansowej i uzyskanie stosownego zaświadczenia. Przy zgłoszeniu pojazdu do licencji każdorazowo będzie badane, czy jest on także zgłoszony do zezwolenia.

Jednocześnie przypominamy, że zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela:

  • starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną starosta właściwy dla adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
  • Główny Inspektor Transportu Drogowego, jeżeli przedsiębiorca nie występował do starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Procedura uzyskiwania jednocześnie licencji wspólnotowej na międzynarodowy przewóz rzeczy oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego opisana jest na poniższej stronie:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1523

Powyższa strona umożliwia również złożenie wniosków o licencję i zezwolenie online z wykorzystaniem Profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wspomniany wcześniej wymóg zgłaszania pojazdów lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej między 2,5, a 3,5 tony nie dotyczy przedsiębiorców, którzy wykonują wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Informujemy również, że zmiany przepisów nie dotyczą niezarobkowego przewozu drogowego na potrzeby własne. Wymagane jest w tym przypadku odpowiednie zaświadczenie wraz z wypisami wydawane w przypadku krajowego transportu przez starostę, a w przypadku transportu międzynarodowego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Opis procedury uzyskiwania zaświadczenia na przewozy drogowe w transporcie międzynarodowym opisany jest tutaj:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1615

Powyższa strona umożliwia również złożenie wniosku online z wykorzystaniem Profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.