Starosta Jacek Bartkowiak, 9 października 2020 r., odebrał ślubowanie od nowego nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy Roberta Rogaczewskiego. Kameralna uroczystość miała miejsce w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.   

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg” – to rota ślubowania, które złożył nowy nauczyciel ZSE w Słupcy, nauczyciel mianowany Robert Rogaczewski.

I nie byłoby nic szczególnego w tym wydarzeniu, gdyby nie fakt, iż po raz pierwszy w historii powiatowej oświaty, na mocy obowiązujących przepisów prawa oświatowego doktor nauk ekonomicznych (dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu, specjalność: logistyka) uzyskał stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Składamy gratulacje i witamy w powiecie słupeckim.

W uroczystości udział wzięły także: Anita Kubicka – kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz Karolina Rakowicz – dyr. ZSE w Słupcy.