Udział Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego  w projekcie

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

podprojekt: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

 

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który miał  na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji technologicznych i komunikacyjnych nauczycieli i uczniów wielkopolskich

17.10.2017 r. w ramach pozakonkursowego projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta została umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy a Ośrodkiem Doskonalenia i Dokształcania Nauczycieli z siedzibą w Poznaniu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w roku szkolnym 2018/2019.

W projekcie wzięło udział 15 uczniów z klas I, II oraz III uczących się w zawodzie technik informatyk, którzy realizowali podprojekt edukacyjny – Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. ULI był to cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój myślenia krytycznego i kompetencji cyfrowych, podczas których uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu programowania i robotyki. Do udziału w projekcie wyznaczono również nauczycieli ZSZ Słupca, którzy odbyli cykl szkoleń mających na celu doskonalenie zawodowe.

Kwalifikacja do udziału w projekcie “Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”  umożliwiła przede wszystkim zaoferowanie naszym uczniom całego wachlarza ciekawych zajęć edukacyjnych oraz pozwoliła jeszcze bardziej rozwinąć ich kompetencje cyfrowe.

Efektem projektu jest również unowocześnienie infrastruktury placówki, rozwój zaplecza dydaktycznego i doposażenie w nowoczesny sprzęt, czyli: budowę sieci WiFi  w budynku szkoły, wyposażenia pracowni przedmiotowych w laptop oraz  tablety, tworzenie aplikacji i narzędzi pracy zdalnej zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu.