Wyniki otwartego konkursu ofert na nieodpłatną pomoc prawną

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słupeckiego.

Fundacja Ochrony Praw Konsumentów S&P z Poznania będzie w przyszłym roku realizować zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego.

Obowiązek powierzenia prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, nakłada na powiaty ustawa z sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Organizację wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert.

W oparciu o rozstrzygnięcie komisji konkursowej Zarząd Powiatu Słupeckiego Uchwałą nr 448/2022 z dnia 23.11.2022 r. stwierdził, że oferta złożona przez Fundację Ochrony Praw Konsumentów S&P z Poznania daje gwarancję należytego wykonania zadania, spełniając wymagania określone w ustawie.

Organizacja pozarządowa otrzyma na realizację zadania dotację celową w łącznej kwocie 64 020,00 zł, w tym 60 060,00 zł przeznaczone będzie na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, zlokalizowanego w Budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 16, 62-400 Słupca, a 3 960,00 zł na prowadzenie edukacji prawnej.

 

Mika Urbaniak i Victor Davies wystąpili podczas Słupeckich Spotkań Muzycznych

W Zespole Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy odbywają się XXVII Słupeckie Spotkania Muzyczne. Tradycją stało się, że w pierwszym dniu konkursu szkoła organizuje koncert główny zapraszając na niego muzyków światowej klasy.

Tegorocznymi gwiazdami spotkań muzycznych była Mika Urbaniak, wokalistka łącząca takie gatunki muzyczne jak jazz, R&B i hip-hop. Towarzyszył jej muzyk, kompozytor i aranżer Victor Davies. Wczorajszy (24.11.) koncert towarzyszący wypełnił salę szkoły muzycznej, obecny był również starosta Jacek Bartkowiak.

Współorganizatorem XXVII Słupeckich Spotkań Muzycznych jest Powiat Słupecki.

Minister Rolnictwa spotkał się z mieszkańcami powiatu

Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk gościł wczoraj (24.11.) w Starostwie Powiatowym w Słupcy, gdzie spotkał się z przedstawicielami środowisk i instytucji związanych z rolnictwem, samorządowcami oraz mieszkańcami powiatu.
 
Podczas spotkania wiceszef rządu przedstawił bieżące problemy związane z inflacją i kryzysem energetycznym, odpowiedział też na szereg pytań dotyczących zagadnień z dziedziny rolnictwa.
 
W spotkaniu wzięli udział również parlamentarzyści: Witold Czarnecki, Zbigniew Dolata oraz Wiceminister Rolnictwa Ryszard Bartosik.
 

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy na co dzień obcują z ludzkimi sprawami, często trudnymi, jak choroba, samotność czy odrzucenie.
 
Za tą niełatwą służbę pracownikom socjalnym dziękował wczoraj (23.11.) starosta Jacek Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak podczas uroczystości, która odbyła się w restauracji „Czardasz” w Piotrowicach.
 
Podczas spotkania pracownicy pomocy społecznej z terenu powiatu otrzymali nagrody i wyróżnienia.
 

W Zagórowie powstał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W Zagórowie odbyło się dziś (21.11.) oficjalne otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inwestycja kosztowała 3 354 917,96 zł z czego 1 400 000 zł pochodziło z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Punkt zbiórki odpadów składa się z placu manewrowego, miejsc postojowych, miejsc wyładunku odpadów oraz powierzchni magazynowej. Wygospodarowano także teren pod plac edukacyjny, gdzie młodzież szkolna będzie mogła poszerzyć wiedzę na temat segregacji odpadów.
 
W uroczystości oddania PSZOK-u wzięła udział Aneta Niestrawska – I Wicewojewoda Wielkopolski, a także starosta Jacek Bartkowiak, członek Zarządu Powiatu Andrzej Bernat, burmistrzowie Zagórowa Roman Kulterman i Karol Błaszczak, przedstawiciele samorządów gminnych powiatu oraz przedstawiciele wykonawcy.
 

LIX sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się w dniu  24 listopada 2022 roku (czwartek) o godzinie 1200 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LVIII/2022 z sesji Rady Powiatu z dnia 27 października 2022 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy w zakresie kontroli przestrzegania prawa budowlanego w powiecie słupeckim w 2022 roku.
 7. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach o zrealizowanych inwestycjach drogowych w 2022 roku oraz o przygotowaniu do sezonu zimowego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupeckiego w 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w 2023 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z dróg Powiatu Słupeckiego i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe – warsztaty

W Starostwie Powiatowym odbyły się dziś (18.11.) warsztaty zorganizowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie Celem szkolenia było upowszechnianie działania projektu EOG pn. „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej” realizowanego w ramach PROGRAMU EDUKACJA.
 
Warsztaty otworzył starosta Jacek Bartkowiak, a poprowadzili je:
Mirosław Żurek, Małgorzata Sołtysiak i Edyta Kozieł z Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.
Realizacja szkolenia możliwa była dzięki Andrzejowi Budnemu – dyrektorowi Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.
 

Drogowe inwestycje powiatu w bieżącym roku

Tylko w tym roku powiat słupecki zrealizował bądź jest w trakcie realizacji 9 inwestycji drogowych. Ich skala jest zróżnicowana pod względem zakresu i kosztów, od z pozoru drobnych, ale niezwykle ważnych realizacji, jak modernizacje przejść dla pieszych po zadania o charakterze strategicznym, jak przebudowa mostu w Lądzie. Każda z nich istotnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców powiatu.
 
Pozostające jeszcze w toku prace drogowe zostaną w ciągu najbliższych tygodni zakończone, a przebudowywane odcinki dróg oddane do użytku. Zadania, które obecnie dobiegają końca to przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lipnica – Kosewo, przebudowa na odcinku Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice oraz wspomniany wcześniej most w Lądzie.
Zakończone już tegoroczne inwestycje to odcinki dróg w Mieczownicy i Zagórowie, chodnik w Imielnie i trzy zmodernizowane przejścia dla pieszych w pobliżu szkół. Wszystko to bez uwzględniania realizowanych i ukończonych projektów związanych z drogami obronnymi.
 
Powiatowy Zarząd Dróg przygotował w tym roku również szereg dokumentacji na kolejne inwestycje, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku. Będą to, po części, kolejne etapy rozpoczętych w tym roku działań, jak w przypadku zadania rozbudowy drogi na odcinku Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice, którego pierwszy etap niebawem zostanie ukończony. Drugim przykładem jest projekt przebudowy drogi powiatowej Słupca – Zagórów, gdzie w pierwszym etapie zrealizowany został, oddany w ubiegłym roku odcinek Jaroszyn – Ląd. Wykonana dokumentacja obejmuje kolejne etapy tego zadania na odcinkach Słupca – Jaroszyn i Ląd – Zagórów. Ponadto PZD dysponuje projektem przebudowy odcinka drogi powiatowej Powidz – Ostrowo oraz Orchowo – Osówiec. W tym ostatnim przypadku zaawansowanie sięga dużo dalej, bo zakończył się już przetarg na realizację inwestycji. Z drobniejszych zadań wybudowany zostanie również chodnik w Kornatach w gm. Strzałkowo.
 
Środki jakie powiat przeznaczy w bieżącym roku na inwestycje zrealizowane i pozostające w trakcie realizacji (z wymienionych powyżej) wyniosą prawie 24 mln zł.
 
Fot. Michał Klotschke
 

Powiat uhonorowany za działania na rzecz pieczy zastępczej

Starosta Jacek Bartkowiak odebrał dziś (14.11.) z rąk minister Marleny Maląg, wyróżnienie przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dla powiatu słupeckiego.

Znaleźliśmy się w elitarnym gronie 10 samorządów z całej Polski uhonorowanych za podejmowanie działań na rzecz deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej oraz rozwoju idei rodzicielstwa zastępczego. W uroczystości uczestniczyli również wicestarosta Czesław Dykszak i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Danuta Szpiler.

Barszcz zabielany z szarymi kluchami najlepszy w Wielkopolsce

Koło Gospodyń Wiejskich z Lądku wywalczyło pierwsze miejsce w Wielkopolsce w II etapie konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”, którego celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Oceniających uwiódł barszcz zabielany z szarymi kluchami, który pokonał królasa w sosie z szagolami i ćwikłą (KGW Szurkowo) oraz gęś po wielkopolsku (KGW „Słomowianki” w Słomowie). Potrawy te zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Przypomnijmy, że panie z KGW Lądek zajęły pierwsze miejsce w I etapie „Bitwy Regionów”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło podczas dożynek powiatowych w Zagórowie. To utorowało im drogę do etapu drugiego na szczeblu wojewódzkim. Ostatnia wygrana jest przepustką do etapu III ogólnopolskiego, gdzie rywalizować będzie 16 Kół Gospodyń Wiejskich wyłonionych w eliminacjach wojewódzkich.