Powiatowe obchody Święta Policji

W Sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy odbyły się dziś (05.08.) powiatowe obchody Święta Policji. W uroczystości wziął udział starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak, Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Roman Ciesielczyk, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu oraz policjanci i pracownicy słupeckiej KPP. Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu reprezentowała nadkom. Anna Chmiel, Naczelnik Wydziału Prawnego KWP.
 
Z okazji policyjnego święta Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podjął uchwałę o wyróżnieniu niektórych funkcjonariuszy słupeckiej komendy. Medal Krzyż Niepodległości kl. II Zarządu Głównego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego otrzymali: Agnieszka Kurniewicz, Joanna Wolińska, Arkadiusz Adamski, Adam Kubicki, Piotr Szypuła, Łukasz Przystański. Ponadto członkom związków zawodowych wręczono medale Zarządu Głównego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.
 
Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał st. asp. Marcin Antkowski, który uhonorowany został za szczególne zasługi w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Odznakę nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Awanse na wyższe stopnie otrzymało 37 policjantów:
 
👮👮‍♀️ przedterminowo na stopień nadkomisarza
– Kujawa Wojciech
 
👮👮‍♀️ na stopień aspiranta sztabowego
– Antkowski Marcin
– Grabowska Anna
– Janowski Zbigniew
– Majewski Daniel
– Marańda Krzysztof
– Wojtczak Emil
 
👮👮‍♀️ na stopień starszego aspiranta
– Kowalska Dorota
– Król Małgorzata
– Ryźlak Dariusz
– Sowa Marek
 
👮👮‍♀️ na stopień aspiranta
– Kurniewicz Agnieszka
– Kurczewski Sebastian
 
👮👮‍♀️ na stopień młodszego aspiranta
– Makowska Justyna
– Dębowski Marcin
– Marszałek Michał
– Pietrzykowski Marcin
– Urbaniak Dariusz
– Machiński Maciej
– Michalak Magdalena
– Szypuła Piotr
– Wrotecki Andrzej
– Marszałkowski Daniel
– Szkudlarek Andrzej
– Wysokowski Roman
– Dziarski Piotr
– Król Sebastian
– Przybylski Piotr
 
👮👮‍♀️ na stopień starszego sierżanta
– Szymański Dominik
– Śniegowski Jacek
– Walczak Beata
 
👮👮‍♀️ na stopień sierżanta
– Weronika Chmiel
– Dominik Żminkowski
– Przemysław Wiechciński
– Kaczmarek Kacper
 
👮👮‍♀️ na stopień starszego posterunkowego
– Kamil Kamiński
– Krzysztof Żminkowski
 

Informacja o przeprowadzanej modernizacji osnowy geodezyjnej

STAROSTA SŁUPECKI

                Poznańska 20, 62-400 Słupca       tel. 63 2758600, fax: 63 2758669    NIP 667-154-18-78
                 www.powiat-slupca.pl          e-mail: powiat@powiat-slupca.pl          Regon: 3110 60 990

Słupca, 03 sierpnia 2022 r.

 

INFORMACJA O PRZEPROWADZANEJ MODERNIZACJI OSNOWY GEODEZYJNEJ

REALIZACJA PROJEKTU TECHNICZNEGO MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO

Etap III wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

               Starostwo Powiatowe w Słupcy informuje, iż w dniu 02 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa nr BZP.273.106.2022.GKK z firmą LUKAGO Sp. z o.o. z siedzibą  w Grudziądzu przy ul. Parkowej 23D,
na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych pod nazwą: „Wdrożenie układu wysokościowego
PL-EVR2007-NH – etap III: Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu słupeckiego”.

               Prace geodezyjne zostały zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Słupcy
w Wydziale Geodezji pod nr WG.6641.4.2022.

               Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) art. 13 ust. 1 osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:

  • wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
  • dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonywania prac geodezyjnych;
  • nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
  • umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.

Art. 14. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązania […] umożliwić wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych w art. 13 ust. 1.

 

                                                                                                                                                   /-/ Jacek Bartkowiak

                                                                                                                                                               Starosta

Czym jest osnowa geodezyjna?

Osnowa geodezyjna
to zbiór punktów geodezyjnych stanowiący podstawę szczegółowych pomiarów wykonywanych przez geodetę.  

Punkty osnowy geodezyjnej są prawnie chronione. Pełnia rolę nawiązania dla wszystkich robót geodezyjnych, których wynikiem są współrzędne określone w państwowym układzie współrzędnych. 

Każdy punkt osnowy geodezyjnej posiada niepowtarzalny numer, został oznaczony w terenie znakiem geodezyjnym, ma sporządzony opis topograficzny. Dane punktu geodezyjnego są umieszczone w państwowym zasobie geodezyjnym i  kartograficznym.

Punkty osnowy geodezyjnej stabilizuje się w terenie znakami geodezyjnymi w sposób i w miejscach zapewniających ich wieloletnie przetrwanie. Stopień zagęszczenia tych punktów jest zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania terenu, większy na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod inwestycje, a mniejszy na terenach rolnych i leśnych.

W największym skrócie… geodeta umieszcza znaki geodezyjne i wykonuje pomiar. Na tej podstawie są wyznaczane współrzędne i wysokości, czego końcowym efektem jest wymierzenie rzeźby terenu oraz obiektów na nim położonych. Zgodnie z prawem geodeta może wejść na teren lub do obiektu budowlanego, aby dokonać pomiarów i oznaczeń, a właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia swojej nieruchomości.

Ulica Słupecka w Zagórowie do przebudowy – podpisano umowę

W siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg zs. w Słomczycach podpisano dziś (03.08.) umowę na przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej. Tym razem beneficjentem będzie miejscowość Zagórów, gdzie roboty obejmą niespełna 750-metrowy odcinek drogi 3090P.
 
Przetarg na przebudowę wygrała firma KOST-BUD Piotr Druchliński z Jaroszyna Kolonii za kwotę 1 795 989,42 zł brutto. Środki na inwestycję pochodzą w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Parafowania umowy dokonali: dyrektor PZD Michał Klotschke oraz wykonawca robót budowlanych Piotr Druchliński w obecności starosty Jacka Bartkowiaka, wicestarosty Czesława Dykszaka, burmistrza Zagórowa Romana Kultermana i przewodniczącego Rady Gminy Zagórów Ryszarda Sikorskiego.
Nadzór inwestorski pełnić będzie firma AC DROGA Adam Chmielewski ze Słupcy.
 
Dokładna długość przebudowywanej drogi wynosi 746,63 m, a zakres robót obejmuje:
− wykonanie frezowania profilującego jezdni,
− wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowami ,
− wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej,
− wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki wraz z podbudowami,
− wykonanie nawierzchni zjazdów bitumicznych wraz z podbudowami,
− wykonanie zieleni z humusu,
− wykonanie poboczy z kruszywa ,
− wykonanie kanalizacji deszczowej, − wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki, obrzeża)
− wykonanie elementów organizacji ruchu i BRD.
 
To już kolejny odcinek drogi powiatowej, który zostanie przebudowany przez samorząd. Władze powiatu konsekwentnie realizują strategiczny cel zarysowany na początku kadencji, czyli poprawę jakości infrastruktury drogowej. Nieprzerwanie trwają prace nad pozyskaniem środków zewnętrznych na planowane inwestycje. Sukcesy w tym obszarze są ewidentne, ale jest również pełna świadomość skali potrzeb. Te natomiast są ogromne. Przypominają o tym sami mieszkańcy, którzy na codzień korzystają z dróg czy chodników w swojej okolicy. Żaden sygnał nie jest lekceważony, ale poprawa stanu ciągów komunikacyjnych w całym powiecie, a tym samym naszego wspólnego bezpieczeństwa będzie trwała wiele lat.
 

Postępują prace drogowe w Mieczownicy

Na drodze powiatowej nr 3054P w miejscowości Mieczownica trwają prace związane z układaniem pierwszej warstwy nawierzchni bitumicznej. Na miejscu wizję lokalną przeprowadzili dzisiaj (02.08.) wicestarosta Powiatu Słupeckiego Czesław Dykszak oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Klotschke.
 
Prowadzone prace postępują zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót. Pozostały już tylko prace wykończeniowe oraz ułożenie warstwy wierzchniej nawierzchni drogi tj. warstwy ścieralnej wraz z właściwym oznakowaniem poziomym i pionowym.
 

78. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego – obchody w Zagórowie

1 sierpnia odbyły się w Zagórowie obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W wydarzeniu wzięli udział: starosta słupecki dr Jacek Bartkowiak, prof. Piotr Gołdyn z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Kazimierz Brzeg, syn peowiaka Romualda Brzega i działacz Fundacji Zagórowian „Pro Memoria” oraz przedstawiciele rodzin powstańców rodem z Zagórowa.
 
Salwy honorowe na cześć Powstańców Warszawskich oddali Bogdan Konieczny, wieloletni i zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju oraz Grupa Motocyklowa Zagórów pod przewodnictwem Marcina Kłębowskiego. Akcent artystyczny do uroczystości wplotła Weronika Radniecka, wybitna wokalistka i studentka Państwowego Studium Wokalno-Aktorskiego w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Obecni byli również harcerze Zuzanna Radniecka i Maciej Wrzesiński. Apel przy tablicy powstańców warszawskich, który poprowadziła wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórowie Magdalena Szeflińska, poprzedziła projekcja filmu w kinie MGOK Zagórów (https://youtu.be/P6pQzYoHOCE), obrazująca losy zagórowian biorących udział w Powstaniu Warszawskim: Tadeusza Jurkiewicza, Kazimierza Eugeniusza Molskiego, Ireny Molskiej i Krzysztofa Kobylińskiego. Zwieńczeniem wydarzenia był poczęstunek na Skwerze Kultury przygotowany przez SP Zagórów i MGOK Zagórów.
 
Przyjaciel Zagórowa, prof. Piotr Gołdyn z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przesłał nam miesiąc temu sentencję, która pojawiła się na zaproszeniach: „Obowiązkiem każdego Polaka jest znać dzieje swojego kraju. Lecz cóż warta ta wiedza, gdy nie zna się historii swojego miejsca urodzenia, miejsca, gdzie się żyje i pracuje. Wielką historię tworzą te małe historie, te regionalne”. Prof. Gołdyn w tych słowach zachęca nas do poznawania historii podwórka, na którym mieszkamy. Do ciekawości, wrażliwości na osoby i sytuacje historyczne czy społeczne, mające miejsce w przeszłości. Wielka historia jest upleciona z mniejszych wątków, wydarzeń i opowieści, tych regionalnych, toczących się często tu, gdzie mieszkamy. Musimy o tym pamiętać, W innym przypadku tej historii nie poznają młode pokolenia, co spowoduje jej zatarcie… w końcu nieistnienie. Nie możemy do tego dopuścić. Zachęcam nauczycieli historii, wychowawców, pedagogów i pracowników samorządowych instytucji kultury, a także rodziców, do jak najczęstszego opowiadania, pokazywania, zwłaszcza najmłodszym, naszej historii lokalnej. Poznawanie historii regionu buduje poczucie tożsamości i podkreśla więź łączącą nas z miejscem zamieszkania. To jest bardzo ważne – mówił w wystąpieniu Burmistrz Gminy Zagórów Roman Kulterman. 
 
Przemówienia starosty słupeckiego dr. Jacka Bartkowiaka i dr. Kazimierza Brzega także dotyczyły potrzeby pamięci oraz hołdu dla powstańców warszawskich. – Cieszę się, że Zagórów tak pięknie pamięta o swoich rodakach i historii. Wyrazy uznania dla burmistrza Zagórowa za dzisiejsze obchody – mówił starosta słupecki. – W Powstaniu Warszawskim zginęło więcej mieszkańców Zagórowa, o których nie wiemy. Nie wiemy też, czy walczyli. Warto byłoby zbadać tę kwestię i poszukać informacji w archiwach– zachęcał do poszukiwań dr Brzeg.
 
Przed apelem odbyła się projekcja filmu dokumentalnego. – Chcemy rejestrować w postaci audio-wideo każde skrawki pamięci dotyczące historii Zagórowa. Zbieramy je. Za moment poznacie państwo losy Tadeusza Jurkiewicza oraz nieznane dotąd perypetie Krzysztofa Kobylińskiego – mówił przed seansem Łukasz Parus, dyrektor MGOK.
 
Organizatorzy obchodów serdecznie dziękują wszystkim gościom i uczestnikom wydarzenia, członkom rodzin powstańców warszawskich, Józefowi Jurkiewiczowi i Zofii Dohnke za występ w tegorocznym filmie i udostępnienie archiwów, Wojciechowi Lisiakowi z Twojej Słupcy za przygotowanie dokumentu, Bogdanowi Koniecznemu i Grupie Motocyklowej Zagórów za salwy honorowe, artystce Weronice Radnieckiej za oprawę artystyczną, harcerzom Zuzannie Radnieckiej i Maciejowi Wrzesińskiemu, paniom z SP Zagórów za upieczenie ciast oraz Magdalenie Waszak z firmy „Małe co nieco” za wypożyczenie dyfuzorów do napojów.
tekst i zdjęcia: MGOK Zagórów

O 17:00 zawyją syreny

Dla upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 nastąpi włączenie syren alarmowych znajdujących się na terenie miast i gmin Powiatu Słupeckiego.

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach oraz wg zapisów § 8 ust. 3 zarządzenia Nr 60/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim, uruchomienie syren jest zrealizowane na zasadach głośnej próby, dźwiękiem ciągłym, trwającym jedną minutę.