Rozbudowany szpital przekazany SP ZOZ-owi

Nowa część słupeckiego szpitala została oficjalnie przekazana w formie nieodpłatnego użytkowania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 • Wartość brutto przekazanych środków trwałych to w sumie 28 233 803,93 złotych, z czego sam budynek szpitala to 20 291 827,57 zł.
 • Nowy obiekt posiada 1 kondygnację podziemną oraz 3 nadziemne. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 1462 metry kwadratowe.
 • Wyposażony został w następujące instalacje: sieć wodociągową, sieć energetyczną, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową oraz sieć teleinformatyczną.

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Zobacz więcej →

Spotkanie informacyjno doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu konińskiego na spotkanie informacyjno – doradcze online dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2021, które odbędzie się 4 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 09.30, na platformie Zoom, link do spotkania poniżej:

https://zoom.us/j/97121287584?pwd=Y0tKWXNvYkNMeTk2Z3g1SWdEQmpOUT09

Celem spotkania będzie zaproszenie Państwa do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.  Udział w spotkaniu umożliwi Państwu zapoznanie się z założeniami otwartego konkursu ofert, zasadami składania wniosków oraz  rodzajem zadań przewidzianych do realizacji.

(-) Zespół

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Powołano do życia Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Celami stowarzyszenia są:

1. Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie i ochrona jego interesów w sferze ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych powidzkiego parku krajobrazowego i obszarów powiązanych, a także turystyki, rekreacji, wypoczynku, kultury;

2. Staranie o utrzymanie odpowiedniego stanu ilościowego i jakościowego wód w jeziorach i ciekach wodnych powidzkiego parku krajobrazowego oraz obszarów powiązanych;

3. Inicjowanie, prowadzenie i koordynacja działań gmin na rzecz racjonalnego zagospodarowania środowiska przyrodniczego powidzkiego parku krajobrazowego i obszarów powiązanych;

4. Tworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w powidzkim parku krajobrazowym i obszarów powiązanych w sposób zrównoważony uwzględniający walory przyrodnicze i krajobrazowe;

5. Inicjowanie wszelkich działań mających na celu podniesienie świadomości o korzyściach płynących z ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju turystyki, wypoczynku, rekreacji i kultury oraz walorów przyrodniczych, i krajobrazowych i kulturowych regionu; Inicjowanie działań z zakresu edukacji przyrodniczej;

6. Współpraca gmin w zakresie promocji, rozwoju infrastruktury turystyczno-sportowej i realizacji programów pro środowiskowych i pro turystycznych;

7. Podejmowanie innych działań wynikających z dokumentów strategicznych na rzecz ochrony środowiska, turystyki i rekreacji.

szczegóły TUTAJ

Życzenia w Dniu Myśli Braterskiej

W Dniu Myśli Braterskiej

pozytywnego podejścia do świata i rzeczywistości

w każdym dniu –

na ręce starosty słupeckiego,

najlepsze życzenia przekazują

członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

 

Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni obchodzone 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie.

25 lutego – XXXIII sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

XXXIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego

 • sesja odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 1300

w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:

–    Nr XXXI/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

–    Nr XXXII/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 2. Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

 3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020.

 4. Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2020 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2021-2023.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia”.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego.

 10. Wolne głosy i wnioski.

 11. Zakończenie obrad.

Harmonogram posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu – luty 2021

 

Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

 
  1.   Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

 

22.02.2021 r.

godz. 745

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia”.

2.      Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020.

3.      Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej za rok 2020.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

  2.   Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

 

22.02.2021 r.

godz. 1300

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2021-2023.

2.      Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020.

3.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.

4.      Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za 2020 rok.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 r.

 

  3.   Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

 

23.02.2021 r.

godz. 1300

 

1.      Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

2.      Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020.

3.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego za 2020 rok.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

  4.   Komisja Rewizyjna Starostwo Powiatowe

w Słupcy

 

23.02.2021 r.

godz. 1430

 

1.      Zapoznanie się z przedstawionymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania szpitala, które wpływały do Zarządu Powiatu od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

2.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.

  5.   Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

 

24.02.2021 r.

godz. 1400

 

1.      Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020.

2.      Sytuacja finansowa szpitala za 2020r.

3.      Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji za 2020 r.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021r.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.

  6.   Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

 

25.02.2021 r.

godz. 1300