Przykłady dokumentów wymaganych przy założeniu stowarzyszenia

przykłady 

Przykłady dokumentów wymaganych przy likwidacji stowarzyszenia

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

Rozwiązanie  stowarzyszenia może nastąpić:

Na mocy własnej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Członkowie stowarzyszenia mogą podjąć decyzję o samorozwiązaniu z braku możliwości dalszego działania stowarzyszenia.

Rozwiązanie stowarzyszenia na mocy własnej uchwały członków wynika z samej istoty stowarzyszenia. Stowarzyszenie to grupa osób, która zebrała się dobrowolnie aby realizować      wspólny cel. Jeżeli wśród osób wyczerpała się chęć działania to członkowie mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia. Zgodnie z ustawą Prawo stowarzyszeniach statut jako jeden z punktów powinien podawać informacje o sposobie rozwiązania stowarzyszenia.

Podstawa Prawna :

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) art. 10 ust 1, pkt 9 , art. 36 ust. 1

Przykładowy zapis w statucie:

1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

  Wniosek o rozpoczęcie likwidacji składa się z formularzy i dokumentów;

– KRS-Z61 wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja
we wniosku należy wpisać przyczynę rozwiązania organizacji, oraz sposób
jej reprezentacji.

– KRS – ZK – zmiana organu podmiotu ( w tym wypadku chodzi o wykreślenie zarządu)

– KRS-ZR – zgłoszenie likwidatora lub likwidatorów (jeśli likwidatorem został zarząd
liczący np. trzech   członków). W tym przypadku składamy kolejne formularze
w ilości odpowiadającej liczbie likwidatorów, wypełnionych w ten sam sposób.

– KRS –X2- wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego

 

– Protokół z Walnego Zebrania Członków  na którym zostaną podjęte uchwały

– Lista obecności z Walnego Zebrania Członków

– Uchwała Walnego Zebrania Członków o postawieniu stowarzyszenia w stan likwidacji

– Uchwała o wyborze likwidatora

– Uchwała o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia

– Uchwała o przekazaniu dokumentacji zlikwidowanego stowarzyszenia

 

Przykładowe wzory dokumentów zawarte zostały w załączniki.

likwidacja_zalacznik (1)