WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO DZIAŁAJĄCYCH OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 R.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nieodpłatne porady prawne na terenie powiatu słupeckiego udzielane są w punktach zlokalizowanych w:

Lp. Lokalizacja Harmonogram wizyt
1.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Zagórów, ul. Kościelna 4

Lokal obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

Nieodpłatna pomoc prawna:
poniedziałek, wtorek
od godz. 8.00 – 12.00

piątek
od godz. 13.00 – 17.00

2.

Budynek Urzędu Gminy w Orchowie, ul. Kościuszki 6

Lokal obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

Nieodpłatna pomoc prawna:
środa
od godz. 9.00 – 13.00

czwartek
od godz. 14.30 -18.30

3.

Budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 16

Lokal obsługiwany przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie

Nieodpłatna pomoc prawna:

poniedziałek od 13.00 do 17.00

wtorek, środa od godz. 8.30 – 13.00

piątek od godz. 15.30 – 19.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

czwartek od godz. 8.30 – 13.00

Obowiązkowa rejestracja na porady prawne
pod nr tel.: 63 275 86 26
poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

INFORMACJE OGÓLNE

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
5) nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  4. przeprowadzenie mediacji,
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacji zlokalizowany jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy Zagórów oraz budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy. Mediacje w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przeprowadzane będą tylko w przypadku konieczności włączenia osoby mediatora w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacja po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania w tym zakresie.