23 stycznia br. w Zagórowie odbyło się spotkanie noworoczne Rady Powiatowej WIR w Słupcy. W spotkaniu uczestniczyły władze powiatu słupeckiego ze starostą słupeckim Jackiem Bartkowiakiem na czele. Ze strony gminy Zagórów w spotkaniu wziął udział burmistrz Roman Kulterman oraz przewodniczący Rady Ryszard Sikorski. Dość szeroko były też reprezentowane instytucje działające na rzecz oraz w otoczeniu rolnictwa: kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ewelina Czechowska–Malczewska i jej zastępczyni Lidia Czaronek, kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Słupcy Danuta Woźniak, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupcy Anita Szykowna oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii Józef Ziemniarski.

Organizatorów spotkania zaszczycił również Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który pojawił się w składzie: prezes Piotr Walkowski, wiceprezes Zbigniew Stajkowski oraz członek Zarządu a zarazem przewodniczący Rady Powiatowej w Słupcy Jan Pauliński.

Spotkanie to, oprócz podsumowania dokonań, stało się dobrą okazją do uhonorowania grona zasłużonych osób okolicznościowym medalionem ustanowionym w swoim czasie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

Z rąk członków Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej „za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej” medaliony im. dr Aleksandra Szembeka, postaci ściśle związanej z powstaniem samorządu rolniczego w odrodzonej Polsce, otrzymali: starosta Jacek Bartkowiak, Roman Kulterman – burmistrz Miasta i Gminy Zagórów, Ewelina Czechowska–Malczewska kierownik BP ARiMR w Słupcy, Lidia Czaronek z-ca kierownika BP ARiMR w Słupcy, Danuta Woźniak – kierownik ZD WODR w Słupcy, Józef Ziemniarski Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Anita Szykowna – kierownik PT KRUS w Słupcy.

Spośród członków miejscowej Rady Powiatowej WIR medaliony otrzymali: Jan Pauliński, Zbigniew Fabiszak, Alicja Szymkowiak, Hanna Smarzyńska, a także Grzegorz Kryszak.

W części uroczystości, która była przewidziana na wystąpienia gości, starosta Jacek Bartkowiak złożył zebranym życzenia zdrowia oraz dalszej owocnej współpracy. Życzył również, aby w roku obecnym, afrykański pomór świń, ptasia grypa czy pomór pszczół omijały tutejszych producentów…

Z kolei burmistrz Miasta i Gminy Zagórów Roman Kulterman, po złożeniu stosownych życzeń, scharakteryzował pokrótce tutejszą gminę.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski swoje wystąpienie rozpoczął również od złożenia zebranym okolicznościowych życzeń. Prezes odniósł się głównie do problemów związanych z ubiegłoroczną suszą oraz do perturbacji występujących przy sporządzaniu dokumentacji z tym związanej.

Kolejną sprawą, którą poruszono na spotkaniu był temat „programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, głównie terminów stosowania nawozów organicznych (płynnych i stałych) oraz mineralnych – w warunkach wyjątkowo łagodnej (jak dotąd) tegorocznej zimy. Zdaniem mówcy – w tej sprawie Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze stosownymi sugestiami.

Zauważono również, że przy takiej aurze kolejnym problemem mogą być odszkodowania wynikające z wiosennych przymrozków, które mogą wystąpić znacznie przed datą 15 kwietnia!

W nawiązaniu do ptasiej grypy – prezes WIR przyznał, że mimo bioasekuracji w pow. ostrowskim jest niestety kilka ognisk choroby, która dziesiątkuje stada ptactwa.

Kierownik BP ARiMR w Słupcy Ewelina Czechowska-Malczewska, dziękując za zaproszenie, przekazała informacje dotyczące wypłat środków pomocowych z tytułu ubiegłorocznej suszy. Zdaniem przedstawicielki Agencji – pomoc uruchomiona będzie lada dzień, tuż po zatwierdzeniu budżetu państwa.

W uzupełnieniu Lidia Czaronek poinformowała zebranych, co do ilości wystawionych decyzji obszarowych do końca roku. Okazało się, że tamtejsze BP ARiMR wystawiło ok. 1000 decyzji. Do wystawienia pozostało zatem 2 tys. decyzji obszarowych i 1,5 tys. decyzji o dopłatę suszową.

Ważną okazała się informacja, że na terenie powiatu 1200 gospodarstw zostało skontrolowanych metodą FOTO. Dotyczyło to gmin Strzałkowo i Lądek. Niepokojącym jest też fakt, że w wielu gospodarstwach środki ochrony roślin nie są stosowane zgodnie z etykietą! Nieścisłości dotyczyły także planu nawożenia azotem oraz zasad przechowywania kiszonek…

Na zakończenie zasygnalizowano zgromadzonym, że stawki dopłat do materiału siewnego  nie są jeszcze ustalone. Znany jest jedynie nowy, choć budzący duże zastrzeżenia, termin składania wniosków trwający od 25 maja do 25 czerwca danego roku.

Spotkanie to, które upłynęło w miłej atmosferze, zakończono wspólnym posiłkiem.

Iwona Czerniak

BP WIR w Słupcy