Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego zwołuje

III sesję Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja odbędzie się 14 grudnia 2018 roku (piątek) o godzinie 1400

w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu Nr I/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 listopada 2018 r. i protokołu Nr II/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 grudnia 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja o planowanej inwestycji w miejscowości Kotunia przez Firmę Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018–2035
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupeckiego
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

           Zawiadamiając o powyższym serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sesji.