Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego

zwołuje

XLIX sesję Rady Powiatu Słupeckiego

ostatnia sesja Rady Powiatu Słupeckiego kadencji 2014-2018

17 października 2018 roku (środa) o godzinie 1400  w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 września 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018-2035
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2018 roku
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/275/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przekazania przez Powiat Słupecki zadania zarządzania drogą powiatową nr 3040P na odcinku 1,028 km oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3040P w m. Sierakowo na odcinku 1,028 km Gminie Strzałkowo
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wystąpienie Starosty Powiatu na okoliczność zakończenia kadencji samorządu powiatowego 2014 -2018.
 16. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie obrad.