Przewodniczący Rady Powiatu

zwołuje

XXXI sesję [on-line] Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 1200 za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP

Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.

9. Sprawozdanie ze średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie obrad.