Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego

zwołuje

XLVIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja odbędzie się 28 września 2018 roku (piątek) o godzinie 1400  w sali „Herbowej”

Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie o warunkach wstąpienia do tworzącej się 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.
 8. Informacja o aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 9. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziom bezrobocia w powiecie słupeckim w 2017 roku i w I półroczu 2018 roku
 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku za 2017 rok i za I półrocze 2018 roku
 11. Informacja o projektach realizowanych z udziałem środków unijnych
 12. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2017
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018-2035
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupeckiego przejętą pod drogę gminną z mocy prawa
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w trybie bezprzetargowym
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zakończenie obrad.