Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

XLI sesję Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 29 lipca 2021 roku (czwartek) o godzinie 1300 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:

–      Nr XXXIX/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

– Nr XL/2021 z dnia 2 lipca 2021 r.          

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok .
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/206/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/142/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/143/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.
 10. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o uchwale Nr XXXIX/234/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 11. Skarga na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.