Przewodniczący Rady 

zwołuje

XX sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego

 

sesja odbędzie się 30 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 1200

za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP

 

Porządek  obrad:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2020 r.  

5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.    Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2025”

7.    Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2019”  

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bo rodzina jest najważniejsza”, realizowanego w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne
i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań
z
 zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 r.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupcy i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca

11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego

12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca

13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz

14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020

15.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035

16.    Wolne głosy i wnioski.

17.    Zakończenie obrad.