Od 25.09.2020 r. realizowane było zadanie pn: „Budowa ścieżki rowerowej Słupca – Kosewo na odcinku 6a Giewartów Kosewo” dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Dotacja Celowa z Budżetu Państwa.

Całkowita wartość inwestycji: 1 594 115,02 zł

Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej budżetu państwa: 1 251 371,95 zł

Kwota dofinansowania ze środków Gminy Ostrowite: 171 371 53 zł

Środki własne Powiatu Słupeckiego: 171 371,54 zł

Celem budowy ścieżki jest poprawa bezpieczeństwa, gdyż jest ona najbardziej uczęszczaną drogą wzdłuż Jeziora Powidzkiego. Budowa ścieżki przyczyni się także do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regionu, a także zwiększy integrację społeczną, tym samym promocję bezcennych walorów turystycznych pojezierza gnieźnieńskiego.

Planowane efekty zadania:

  • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów poprzez wykorzystywanie ścieżki rowerowej;
  • zmniejszenie ilości kolizji drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów;
  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;
  • obniżenie poziomu hałasu na terenie obszaru chronionego.

Harmonogram projektu:

Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne i remont elementów odwodnienia: październik 2020 r.

Obramowanie ścieżki rowerowej: październik – listopad 2020 r.

Nawierzchnie chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej, roboty towarzyszące i wykończeniowe: listopad 2020 r.

Nawierzchnia ścieżki rowerowej – bitumicznej, oznakowanie,: listopad 2020 r. – czerwiec 2021 r.