Podczas uroczystego, dorocznego spotkania krwiodawców, które zostało zorganizowane w sali przy OSP w Kamieniu gm. Słupca, 9 grudnia, Czesław Dykszak – członek Zarządu Klubu HDK „Krwinka” w Powidzu, wyróżniony odznaką Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego. Odznakę wręczył przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Jastrząb oraz członek Zarządu Powiatu Mariusz Król.

Czesław Dykszak – Wieloletni działacz życia kulturalnego i społecznego, samorządowiec. Od października 1967 r. pełnił służbę zawodową jako oficer na terenie województwa wielkopolskiego, z tego w latach 1967-1989 w garnizonie Powidz. Od początku swojej służby w garnizonie Powidz aktywnie działał na rzecz środowiska. Mieszkał w Powidzu i tu udzielał się w życiu społecznym. W latach siedemdziesiątych był radnym gminnym w Powidzu. Po przyłączeniu gminy Powidz do gminy Witkowo działał jako radny gminy i miasta Witkowo.

W latach osiemdziesiątych był przewodniczącym Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły w Powidzu. Za jego kadencji rozbudowano szkołę, zbudowano halę sportową oraz zaplecze socjalno-kuchenne.
Od 1998 r. przez dwie kadencje był radnym powiatu słupeckiego. W latach 1998-2002 przewodniczył Radzie Powiatu Słupeckiego. Brał aktywny udział w budowaniu zrębów nowo powstałego powiatu słupeckiego. Reprezentował powiat słupecki w Zarządzie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. W latach 2010-2014 był ponownie trzecią kadencję radnym powiatu słupeckiego. Jako radny aktywnie działał na rzecz środowiska powiatu słupeckiego. Wspierał środowiska osób niepełnosprawnych. Przez cały czas czynnie uczestniczył i obecnie aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.

Propaguje dobrowolne i nieodpłatne oddawanie krwi. Od 1967 r. jest honorowym dawcą krwi. Od 1 lipca 2004 do 26 kwietnia 2016 r. był przewodniczącym Rady Rejonowej HDK PCK w Słupcy działającej przy Zarządzie Rejonowym PCK. Za jego kadencji ilość klubów HDK PCK na terenie powiatu wzrosła z 4 do 11. Cyklicznie, co roku organizowanych jest na terenie powiatu od 8 do 10 dodatkowych akcji poboru krwi. W roku 2010 utworzył klub HDK PCK „KRWINKA” w Powidzu, którego był prezesem zarządu w latach 2010 – 2015, obecnie jest członkiem jego zarządu. Klub ten aktualnie skupia w swoich szeregach 26 honorowych dawców krwi. Od lipca 2014 do września 2016 roku był członkiem Rady Okręgowej HDK PCK w Poznaniu. W marcu br. Doprowadził do odbycia się Zjazdu Rejonowego PCK, na którym wybrano obecny Zarząd Oddziału Rejonowego PCK, którego potrzeby funkcjonowania nie widział Zarząd Oddziału Okręgowego w Poznaniu.
D
ziała również w Stowarzyszeniu Przyjaciół Powidza, przez dwie kadencje był zastępcą prezesa zarządu. W roku 2014 był przewodniczącym Komitetu Fundacji Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Powidzu, swoją aktywną działalnością przyczynił się do ufundowania sztandaru dla tej jednostki. Osobiście przyczynił się do pozyskania znacznej kwoty pieniędzy od sponsorów na ten sztandar.

Od października 1998 r. aktywnie działa w Związku Żołnierzy WP na terenie Garnizonu Powidz, w kole w Witkowie. Aktualnie jest członkiem prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego tego Związku w Poznaniu. Napisał mini historię Garnizonu Powidz, która w formie artykułu pt. „60 lat działania lotniska Powidz” wydana została w kwartalniku „Kronika Wielkopolski” nr 3, rocznika 2016. Aktualnie przygotowuje jej wersję książkową.