Lp. Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1. Komisja Rewizyjna

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

21.05.2019 r.

godz.1500

28.05.2019 r.

godz.1500

1.Omówienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.

2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 r.

3.Prace nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2018.

 

2. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

29.05.2019 r.

godz. 1400

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie
– zmiany uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2019,

– ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego,

2. Ponowne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019.

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

——————

 
4. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

27.05.2019 r.

godz. 800

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupeckiego, od dnia 1 września 2019 roku – druk nr 88.
5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

27.05.2019 r.

godz. 1400

 

1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych z 2018 roku – druk nr 86.
6. Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

 

30.05.2019 r.

godz. 1530