Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1.

Komisja Rewizyjna

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

—————————–

2.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

28.08.2019 r.

godz. 1430

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie”, realizowanego przez Województwo Wielkopolskie.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035.

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

27.08.2019 r.

godz. 1300

 

1. Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.

2. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie.

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

4. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

29.08.2019 r.

godz. 1330

1. Informacja o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy za 2018 rok i I półrocze 2019 r.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

27.08.2019 r.

godz. 1400

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

6. sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

 

29.08.2019 r.

godz. 1430