Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia
1. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

23.04.2024 r.
godz. 1330

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za rok 2023.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2024.
2. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

24.04.2024 r.
godz. 1400

 1. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach wdrożonych projektów w 2023 r.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
  b) wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Słupecki nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych.
  c) wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Słupecki nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych.
  d) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Strzałkowo.
  e)zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
  f) zmiany uchwały w sprawie udzielenia w roku 2024 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się w granicach powiatu słupeckiego.
  g) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2024.
  h) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2024-2035
3. Komisja Rewizyjna

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

25.04.2024 r.

godz. 1300
 1. Omówienie protokołu z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji wydatków rzeczowych, remontowych i kosztów eksploatacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy za 2023 r.