Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Słupcy zgłaszają się konsumenci, którzy zakupili towar na pokazach organizowanych poza lokalem przedsiębiorstwa. Spotkania odbywają się najczęściej w restauracjach, domach kultury lub mieszkaniach konsumentów.

Produkty (między innymi naczynia, urządzenia medyczne, urządzenia AGD, pościele) zazwyczaj oferowane są w wysokiej cenie, która sięga nawet kilkunastu tysięcy złotych. Przedsiębiorcy stosują wiele metod i praktyk, nie zawsze uczciwych, aby jak najwięcej osób zachęcić do zawarcia umowy sprzedaży. Konsumenci w większości zgłaszanych spraw, na sfinansowanie zakupionego towaru, zawierają jednocześnie umowę o kredyt, której kosztów nie zawsze są świadomi. Skargi klientów dotyczą w szczególności braku rzetelnej, pełnej, czy też prawdziwej informacji od przedsiębiorcy, jak na przykład w kwestii zwrotu towaru.

Wyjaśniam, iż konsument w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, jak też umowy na odległość (na przykład za pomocą telefonu, Internetu) ma prawo do odstąpienia w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Nadmieniam, iż przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy odstąpienia od wyżej wskazanych umów, zatem będzie ono ważne, jeżeli z oświadczenia dostatecznie będzie wynikać wola konsumenta. Jednakże dla ewentualnych celów dowodowych i uniknięcia sytuacji spornych najlepiej złożyć je w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas  konsument ma potwierdzenie, że oświadczenie dotarło skutecznie do sprzedawcy.

Dla zachowania ustawowego terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, zatem przykładowo liczy się data stempla pocztowego. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, wówczas uprawnienie to przedłuża się do 12 miesięcy i liczy się od dnia upływu 14 dniowego terminu na odstąpienie. Jeżeli sprzedawca przekaże powyższą informację konsumentowi, termin ten ulega skróceniu do 14 dni od jej udzielenia. W przypadku skutecznego odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą. Co szczególnie ważne odstąpienie od umowy wywiera również skutek wobec umów dodatkowych np. umowa o kredyt. Odstąpienie przez konsumenta od umowy generuje obowiązek dokonania zwrotu otrzymanego towaru, zatem konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem, a wybór sposobu dokonania zwrotu towaru (np. wysyłka, osobiste dostarczenie do lokalu przedsiębiorcy) należy do konsumenta. Jednocześnie przedsiębiorca zobowiązany jest przyjąć zwracaną rzecz. W terminie 14 dni
od dnia otrzymania stosownego oświadczenia konsumenta, sprzedawca obowiązany jest dokonać zwrotu wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca ma jednak prawo wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania od konsumenta zwracanej rzeczy lub dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z wyżej wskazanych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020, poz. 287 z późn. zm.).

Konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnych porad Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Słupcy przy ul. Poznańskiej 18, 62-400 Słupca, nr telefonu 632758646.


Magdalena Żychowicz

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy