Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej w m. Młodojewo w gm. Słupca miało miejsce 29 października 2021 r. – z udziałem władz powiatu słupeckiego, gminy Słupca oraz licznych gości.

Zaproszenie starosty Jacka Bartkowiaka na tę ważną uroczystość przyjęli: przedstawiciele wojewody wielkopolskiego Tomasz Małyszka i Marcin Karpiński, zastępca wójta gm. Słupca Cezary Przybylski, przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński, członkowie Zarządu Powiatu Słupeckiego: Andrzej Bernat, Aleksandra Kazuś-Wróblewska, wicestarosta Czesław Dykszak, radni gminni i powiatowi, dyr. Michał Klotschke wraz z pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg, sołtysi sołectw Młodojewo i Młodojewo-Parcele, wykonawca inwestycji oraz proboszcz parafii Młodojewo ks. Tadeusz Stasiak.  

Od 2 czerwca do 2 października br. trwały roboty polegające na „Przebudowie drogi powiatowej nr 3055P na odcinku Młodojewo – Młodojewo-Parcele – droga wojewódzka nr 263”.  Wykonawcą inwestycji był Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier – Nekla.

Całkowita wartość inwestycji to 4.004.035,36 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 1.962.791,75 zł. Dofinansowanie Gminy Słupca  to 500 ty. zł. Wkład własny Powiatu – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.541.243,61 zł

Celem zrealizowanego zadania była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, zarówno poruszających się pojazdami, jak i pieszo. Łączna długość przebudowanej drogi wynosi 1.763,67 m. Oś drogi zaprojektowano w sposób gwarantujący zapewnianie parametrów technicznych przewidzianych dla drogi klasy L. Wykonano częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudowami; poszerzono nawierzchnię jezdni do 6 m; ułożono warstwy: wiążącą i ścieralną na całości przebudowanego odcinka; wykonano chodnik na długości 1,558 m – w granicach pasa drogowego oraz wszystkie istniejące zjazdy do przyległych posesji. Wyremontowano przepusty i kanalizację deszczową.

Dla zapewnienia lepszej widoczności namalowano oznakowanie poziome: przejścia dla pieszych, linie krawędziowe oraz linię segregacyjną.         

Symbolicznym przecięciem wstęgi otwarto nowy odcinek drogi powiatowej.

ZMIENIAMY POWIAT SŁUPECKI – BUDUJEMY DLA WAS!