Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2024 r. określonych w ,,Rocznym programie współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”,

w zakresie:

1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

2) działalność na rzecz integracji cudzoziemców,

3) ochrona i promocja zdrowia,

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

6) turystyka i krajoznawstwo,

7) ratownictwo i ochrona ludności,

8) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

10) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w programie.

Oferty można składać do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00

Dostęp do generatora ofert i sprawozdań pod poniższym linkiem: https://powiatslupecki.engo.org.pl/

 Zapraszamy do składania ofert.

uchwała zarządu powiatu o ogłoszeniu konkursu