Starosta Jacek Bartkowiak oraz wicestarosta Czesław Dykszak, 12 lipca 2019 r. podpisali z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie porozumienie, którego przedmiotem  jest określenie zasad wymiany wiedzy, doświadczeń, informacji, danych i wspólnego korzystania z Systemu Obsługi Wsparcia finansowego (SOW) ze środków PFRON.

PFRON realizuje projekt „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. W związku z tym zawierane są porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie korzystania z SOW, który to system jest ogólnopolską platformą informatyczną wspomagającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ze strony powiatu słupeckiego system wprowadzać będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.