Jako samorząd powiatowy zostaliśmy poproszeni o rozpowszechnienie tej informacji wśród lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym.

Zjawisko marnowania żywności to proces szkodliwy społecznie, ekonomicznie oraz ekologicznie i dotyczy każdego z nas. Problem ten generują wszyscy: zarówno rolnicy, producenci, konsumenci, jak i sprzedawcy. W Polsce marnuje się rocznie ok. 235 kg żywności na osobę rocznie (dane Eurostat), co łącznie daje ok. 9 mln ton żywności. Należy przeciwdziałać temu problemowi.

Sieć Sklepów Biedronka od 2016 r. rozwija program przekazywania niesprzedanej, ale nadającej się do spożycia żywności organizacjom pożytku publicznego zajmującym się pomocą żywnościową. Produkty są wydawane bezpośrednio ze sklepów, na zasadzie darowizny. Wśród nich znajdują się te z bliskim terminem przydatności do spożycia, z uszkodzonym opakowaniem, a także dojrzałe owoce i warzywa. Prawie 70% przekazywanych towarów stanowią świeże mięso, wędliny, wyroby garmażeryjne oraz ryby, które są wykorzystywane do przygotowywania posiłków w jadłodajniach i stołówkach, bądź paczek żywnościowych w punktach wydawania żywności dla osób potrzebujących.

Obecnie już ponad 1650 sklepów sieci Biedronka w całej Polsce przekazuje nadwyżki żywności do ponad 80 organizacji. Liczba ta obejmuje zarówno duże organizacje, jak Caritas Diecezjalne, czy Federacja Polskich Banków Żywności, jak i pojedyncze, mniejsze organizacje. Ciągle poszukiwane są kolejne organizacje pożytku publicznego zainteresowane odbiorem nadwyżek żywności ze sklepów Biedronki.

Biedronka zaprasza do kontaktu za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie: https://www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i zgłoszenie się do programu sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,

– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

– działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

Jako samorząd powiatowy zostaliśmy poproszeni o rozpowszechnienie tej informacji wśród lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym.