12 sierpnia br. na parkingu w Lądzie (tzw. Rempinówka) odbyło się spotkanie robocze dotyczące próby podjęcia wspólnych działań na rzecz zagospodarowania tego miejsca na potrzeby parkingu, turystyki (punkt widokowy, ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza) i promocyjno-reklamowe.

W spotkaniu udział wzięły osoby zainteresowane poprawą wizerunku i funkcjonalności parkingu. Gospodarzami spotkania byli: starosta Jacek Bartkowiak oraz wójt gm. Lądek Artur Miętkiewicz.

Uczestnicy spotkania podali propozycje do koncepcji zagospodarowania tego terenu oraz zadeklarowali swój wkład i pomoc:

  1. Prezes Wspólnoty Gruntowej Lądu Mieczysław Śmigielski zadeklarował, że do końca sierpnia wspólnota podejmie uchwałę o użyczeniu – przekazaniu Gminie Lądek terenu parkingu. Wspólnota będzie, również wspierała inne działania i prace na rzecz poprawy funkcjonalności tego miejsca.
  2. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zadeklarował: utwardzenie terenu pod wiatą i w okolicy ławek, zamontowanie lampy solarnej oraz wspólnie z kierownikiem Zakładu Komunalnego w Lądku Sebastianem Woźniakiem utrzymanie porządku na parkingu.

Jednocześnie wójt zrobi rozeznanie co do możliwości udostępnienia parkingu przedsiębiorcy, który prowadziłby tutaj działalność handlowo-gastronomiczną.

  1. Starosta Jacek Bartkowiak zadeklarował zaplanowanie środków w budżecie powiatu słupeckiego na zakup kamery. Rozpatrzy, również możliwość sfinansowania usługi ustawienia toalet. Poza tym starosta chciałby wykorzystać parking na cele promocyjno-reklamowe powiatu, poprzez ustawienie stosownych tablic (banerów).
  2. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy Michał Klotschke zadeklarował rozwiązanie sprawy bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z parkingu oraz wykonanie prac związanych z poprawą stanu nawierzchni parkingu.
  3. Dyrektor Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Rafał Śniegocki wraz z pracownikami Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie zadeklarowali: pomoc merytoryczną i formalno-prawną w wyznaczeniu punktu widokowego oraz wytyczeniu i oznaczeniu ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej. Dyrektor przekazał informację, że jest po rozmowie z dyrektorem Tomaszem Wiktorem z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odnośnie możliwości pozyskiwania środków przez Gminę Lądek i Stowarzyszenia na cele turystyki, w tym organizację punktu widokowego.
  4. Prezes Fundacji Unia Nadwarciańska Grażyna Trawka poinformowała, że fundacja zrealizowała już projekt odnowienia wiaty i ławek na parkingu i chętnie włączy się w kolejne projekty.
  5. Radni powiatu słupeckiego Andrzej Bernat, Stefan Zieliński i Jerzy Orchowski zadeklarowali wsparcie i pomoc na rzecz zagospodarowania parkingu i punktu widokowego w Lądzie.
  6. Prezes Koła Wędkarskiego w Zagórowie Henryk Łakomiak zabrał głos mówiący o korzystaniu przez wędkarzy z obok położonego łowiska i parkingu i o problemie pozostawiania śmieci przez podróżnych. Wędkarze będą wspierać podejmowane tutaj działania.
  7. Swoje propozycje drogą mailową do urządzenia terenu parkingu wniósł Radosław Zywert, który od lat współpracuje w organizowaniu Festiwalu Kultury Cysterskiej w Lądzie: proponuje wyłączenie ruchu na starej drodze do mostu i wykorzystanie jej jako deptaka z jednoczesnym nasadzeniem nowych drzew od strony zachodniej.
  8. Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy Andrzej Grzeszczak zobowiązał się do ustalenia podmiotu upoważnionego do wystąpienia o wycinkę krzewów pod punkt widokowy.

Szanowni Państwo; w celu lepszej koordynacji naszych działań proszę o informowanie o podjętych przedsięwzięciach na adres mailowy: andrzej.grzeszczak@powiat-slupca.pl lub telefon 63 275 86 51.

Andrzej Grzeszczak

kierownik Wydziału Spraw Społecznych