7 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się spotkanie starosty słupeckiego Jacka Bartkowiaka z dyrektorami szkół powiatu słupeckiego. Spotkanie dotyczyło rekrutacji do szkół ponadpodstawowych naszego powiatu na rok szkolny 2019/2020.

O tym, z jaką troską organ prowadzący szkoły traktuje edukację, świadczy także obecność przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego Piotra Gałana, jednocześnie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie, członków Zarządu Powiatu Słupeckiego: Aleksandry- Kazuś Wróblewskiej, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego oraz Andrzeja Bernata, dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagórowie.

Podczas spotkania kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Słupcy Elżbieta Kordylewska omówiła główne zmiany organizacyjne szkół ponadpodstawowych od 1 września 2019 r., jak również zaprezentowała ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020, przygotowaną wspólnie przez organ prowadzący i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

Obecni dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych mogli na bieżąco odpowiadać na liczne pytania kolegów dyrektorów szkół podstawowych w zakresie kształcenia zawodowego, uzgodnić organizację udziału uczniów w IV Powiatowych Targach Edukacyjno-Zawodowych, które odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie 6 marca br.  Omawiano także harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, jak również kwestie związane z przebiegiem spotkań informujących uczniów i rodziców o możliwościach kształcenia w szkołach powiatu słupeckiego oraz wspólnym szkoleniem w zakresie sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkół przy wsparciu systemu elektronicznego.

Przy omawianiu oferty edukacyjnej, zarówno starosta słupecki, jak i kierownik Wydziału Oświaty odnieśli się do decyzji z dnia 5 lutego 2019 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania wniosku powiatu słupeckiego pod nazwą „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” na kwotę  2 771 391,55 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 3 079 323,95 złotych. Wniosek  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w trybie konkursowym organ prowadzący złożył w maju 2018 r. Po negocjacjach i uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji Oceny Projektów został wybrany do dofinansowania.

Projekt będzie realizowany od sierpnia 2019 roku i obejmie 717 uczniów szkół kształcących zawodowo. Wniosek realizowany będzie dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy, Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. W. Sikorskiego w Słupcy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Słupcy.  Placówki wzbogacą się o sprzęt do praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu wiedzę i umiejętności podniosą nie tylko uczniowie ale  także nauczyciele w/wym. szkół uczęszczając na kursy i studia podyplomowe. Projekt obejmuje również odbycie staży zawodowych płatnych u przedsiębiorców.

Spotkanie było niewątpliwie okazją do cennej wymiany informacji pomiędzy wszystkimi jego uczestnikami.