„Poznaj Polskę”. Uczniowie z powiatu słupeckiego zwiedzą nasz kraj

Szkoły ponadpodstawowe dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki otrzymają dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organy prowadzące szkoły uzyskują dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców uczniów, które będą uczestniczyć w wycieczce.

Powiat Słupecki otrzyma dofinansowanie ośmiu wycieczek w łącznej kwocie 66.946,80 zł:

– Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy –  2 wycieczki na łączną kwotę 24.840,00 zł

– Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy – 1 wycieczka – 3.664,00 zł

 – Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy – 1 wycieczka – 4.000,00

– Liceum Ogólnokształcące im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie – 1 wycieczka – 14.961,60 zł

 – Technikum im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie – 1 wycieczka – 4.485,20 zł

 – Branżowa Szkoła I Stopnia im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie – 1 wycieczka – 9.996,00

– Technikum im. Wincentego Witosa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – 1 wycieczka -5.000,00 zł.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli do dnia 24.06.2022 r.