Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  informuje, że w okresie wakacji  2018 r. organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci  rolników ubezpieczonych w KRUS, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  • Chorób układu oddechowego
  • Wad i chorób układu ruchu,

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane zostaną w :

Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie w terminie od 30.06-20.07.2018r.

Dla dzieci z  wadami i chorobami  narządów układu ruchu w:

Centrum  Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od  09.07-29.07.2018r.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok,
  2. Wiek – dzieci urodzone w latach 2003- 2011 (7-15 lat).
  3. Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r.
    w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 860).

Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko /wniosek można pobrać w  Placówce Terenowej KRUS  lub dostępny jest na stronie internetowej KRUS:www.krus.gov.pl /

Do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie wypełnioną informację o stanie zdrowia dziecka oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku gdy dziecko leczone jest w Poradni Specjalistycznej, należy dołączyć opinię (zaświadczenie) lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do podjęcia Rehabilitacji leczniczej.

  1. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (należy dołączyć kopię orzeczenia).
  2. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Centralę KRUS. Umowa zawarta z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.
  3. Przewóz dzieci może odbywać się:

– publicznym środkiem transportu

– autokarem wynajętym przez oddział regionalny/placówkę terenową.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS
w Koninie pod nadzorem wyznaczonego pracownika, odpowiedzialnego za bezpieczny przejazd dzieci na trasie PT- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.