UCHWAŁA Nr 323/2018    

ZARZĄDU POWIATU  SŁUPECKIEGO

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie wyboru ofert i wysokości środków na realizację zadania powiatowego
z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego w roku 2018.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), oraz art. 5 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na lata 2016-2020.

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą nr 311/2018, Zarządu Powiatu Słupeckiego i zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala się co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i
dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego, wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez Słupecką Organizację Turystyczną.

 Na wsparcie realizacji  zadania  pod tytułem Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku” udziela się dofinansowania w kwocie 2 500,00 zł.

§ 2

Wsparcie realizacji zadania wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy, zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim.

§ 3

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej
  2. Na stronie Internetowej Powiatu Słupeckiego
  3. Na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Zarządu

/-/ Mariusz ROGA