WAŻNE DATY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY  2019/2020 w POWIECIE SŁUPECKIM

https://nabor.pcss.pl/slupca/

rekrutacja elektroniczna

13 maja 2019 r.

do 31 maja 2019 r.

do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej*  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 14 czerwca 2019 r.  

do 19 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/ lub zmiany kolejności wybranych szkół.
 

Od 21 czerwca 2019 r. 

do 25 czerwca 2019 r.

do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie  o  wynikach egzaminu zewnętrznego.
16 lipca 2019 r.

godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 16 lipca 2019 r.

do 18 lipca 2019 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
Od 16 lipca 2019 r.

do 24 lipca 2019 r.

do godz.13.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego   o braku  przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii  C lub C+E.
 25 lipca 2019 r.

 godz.13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
 

 Od 26 lipca 2019 r.   

do 30 lipca 2019 r.

 do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
21 sierpnia 2019 r. 

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 21 sierpnia 2019 r.  

do 23 sierpnia 2019 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
od 21 sierpnia 2019 r.  

do 29 sierpnia 2019 r.   

od godz. 13.00

 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego   o braku  przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.
30 sierpnia  2019 r.

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do szkół.

Uwaga!

*Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych prowadzone jest odrębnie dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych.

Absolwenci gimnazjum składają dokumenty do: Absolwenci szkół podstawowych składają dokumenty do:
 –  dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (należy rozumieć klasy dotychczasowego trzyletniego LO prowadzone  w pięcioletnim LO) – czteroletniego liceum ogólnokształcącego
– dotychczasowego czteroletniego technikum (należy rozumieć klasy dotychczasowego czteroletniego T prowadzone w pięcioletnim T) – pięcioletniego technikum
– trzyletniej branżowej szkoły I stopnia – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

Powyższy harmonogram rekrutacji przygotowano w oparciu o Zarządzenie  NR 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020… http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2019/01/harmonogram-rekrutacji-do-liceow-ogolnoksztalcacych-technikow-klas-wstepnych-szkol-branzowych-i-stopnia-szkol-policealnych-i-szkol-dla-doroslych-rok-szkolny-20192020/