O G Ł O S Z E N I E                                              

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) w  związku z art. 11 ust. 2 z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) oraz uchwały  Nr XI 65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020 w 2018 roku

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania

w zakresie:

UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA

NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W 2019 roku.

 

 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

 1. Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla   mieszkańców powiatu słupeckiego w 2019 roku.
 2. Prowadzenie edukacji prawnej.
 3. Przeciętny wymiar świadczenia pomocy prawnej wynosi 5 dni w tygodniu przez 4  godziny dziennie.

    4 . Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania w 2019 roku wynosi:

         60 060 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100) na udzielanie nieodpłatnej prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

         3 960,00 zł (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 00/100 ) na prowadzenie edukacji prawnej.

 1.   Termin i miejsce realizacji zadania:

       01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy pok. Nr 10

 1. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca.
 2. Podmioty uprawnione do składnia ofert:

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dz. U. z 2018r, poz. 450  ze zm.).

 1. Adresaci:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom o których mowa w art. 4 ust.1.

 1. Zakres zadania:
 2. Zakres świadczeń określony jest w art. 3, 3a oraz art. 3b ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.)

2. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się we wskazanym przez Organizatora lokalu, w przeciętnym wymiarze 5 dni roboczych w tygodniu po 4 godziny dziennie. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punkcie czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na  żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym w mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2018r.,  poz. 450  ze  zm.). Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

 1. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których  mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 roku.  W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 2. Posiadanie i podanie przez Organizację numeru telefonu, pod którym dokonywana będzie rejestracja zgłoszeń telefonicznych na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Promocja punktu świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatną pomoc prawną oraz upowszechnianie numerów telefonów, pod którymi będzie prowadzona rejestracja należy do zadań
 3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 4. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonym na realizację zadania w danym roku.
 5. Kryteria jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę:
 1. O powierzenie prowadzenia punktu w 2019 r., w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b li 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).
 1. W przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacja spełnia  następujące warunki:
 1.  a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 1. b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2  ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019r.
 1. c) daje gwarancję należytego wykonania zadania w szczególności w zakresie zapewnienia :

– poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

– profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

– przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

 1. d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. W przypadku przeznaczenia punktu na świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacja spełnia następujące warunki:

 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego.
 2. posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019r.
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, a w szczególności w zakresie zapewnienia:

–  poufności w związku ze świadczeniem  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowania,

– profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
– przestrzegania zasad etyki  przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
w szczególności, w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów,

 1. d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 3. Posiadać własne konto bankowe.
 4. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających nie rozliczyła się z dotacji przyznanej a wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania , jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia  rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. Dotację na realizację zadania otrzyma organizacja, której oferta  zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym jako najlepsza – spełniająca wszystkie kryteria.

 1. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:
 2. a) zakupy inwestycyjne;
 3. b) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji;
 4. c) dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy z powiatem słupeckim na realizację zadania.
 5. Warunki i terminy realizacji zadania:
 6. Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy między Powiatem a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.
 7. W zawartej umowie zostaną określone zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi w podpisanej umowie sporządzone wg wzoru Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

4   Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

 1. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym w umowie.
 2. Zadanie musi być wykonane w całości od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
 3. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie w zakresie
 4. terminów świadczenia porad, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzonych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.
 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300).

Adres pod którym należy składać oferty:

Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F – sekretariat. tel. 63   27 58 600.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z oznaczeniem nazwy zadania i w formie pisemnej, w terminie do 16.11.2018 roku do godz. 1530.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane za nieważne.

O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 1. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty:
 2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki :

1)  aktualny wypis z  Krajowego   Rejestru Sądowego.

2)   statut lub inny akt regulujący status podmiotu.

3)   sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za 2017 rok.

4)   sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

 1. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów muszą zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może  potwierdzić osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym, inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.
 1. Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż  wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

 1. Dokumenty z pkt II ust. 2 ogłoszenia dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 2. a) dokument potwierdzający co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych o których mowa w pkt II ust 2 lit. a,
 1. b) zawarte umowy z o których mowa w pkt II ust 2 lit b.
 2. c) oświadczenie o gwarancji należytego wykonania zadania,
 3. d) oświadczenie o zapewnieniu poufności w związku udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej jej dokumentowaniem,
 1. oświadczenie o zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania pomocy prawnej.
 2. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, których mowa w pkt II ust 2 lit. d
 3. Dokumenty z pkt II ust. 3 ogłoszenia dotyczącego udzielania poradnictwa obywatelskiego:
 4. dokument potwierdzający co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa o którym mowa w pkt II ust. 3 lit. a,
 5. zawarte umowy z pkt II ust. 3 lit. b,
 6. oświadczenia z pkt II ust. 3 lit. c,
 7. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości o których mowa II ust. 3 lit. d

Oferta powinna zawierać w szczególności:

– szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego.

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Oceny złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w terminie  10 dni od daty upływu terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 30.11.2018r.

 1. Wyniki konkursu Komisja Konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.
 2. Ostateczną decyzję o wyborze ofert podejmuje Zarząd Powiatu.

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)  możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje  0-10

2)  ocena wkładu rzeczowego organizacji  0-10

3)  kwalifikacje wytypowanych osób przy udziale których zadanie będzie realizowane;  0-10

4) dotychczasowe doświadczenia oraz dokonania organizacji w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;  0-10

5)  poprawność złożonej dokumentacji projektu;  0-10

6)  ocena realizacji zadań w latach poprzednich w tym terminowość i sposób rozliczenia przyznanych środków; 0-10

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 0 do 10 pkt.

Powierzenie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

W 2018 roku powiat słupecki realizuje zadanie publiczne  w zakresie  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa wsparte kwotą w wysokości 60 726,00 zł.

 1.  Informacje końcowe. Wszelkie informacje dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych pod numerem telefonu   63  275 86 16.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.).

3.Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Administratorem danych Osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta Słupecki. Dane zostaną wykorzystana na potrzeby  przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.

 

Przewodniczący Zarządu

/-/ Mariusz ROGA